29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 116540-2021

08/03/2021    S46

Rumunia-Târgoviște: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 046-116540

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-637589)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 10084149
Adres pocztowy: Str. Ion Constantin Brătianu nr. 50
Miejscowość: Târgoviște
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.catd.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DB-CL-01 – Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari

Numer referencyjny: DB-CL-01
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-01 – Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari”, incluzand:

— reabilitare statie de pompare apa potabila (2 + 1 buc.) Q = 81 m3/h (22,5 l/s), H = 46 m, in GA Dragomiresti Sud;

— reabilitare conducta de aductiune intre GA Dragomiresti Sud si GA Priseaca (L = 6 545 m, PEID, De 315 mm, PN10);

— reabilitare rezervor R1 (2 x 2 500 m3) in GA Priseaca;

— reabilitare rezervoare (1 000 m3, 5 000 m3) si statie de clorinare (160 l/s) in GA Lazuri-Vacaresti;

— reabilitare 15 buc. statii de hidrofor in municipiul Targoviste;

— executie conducta de transport pentru UAT Aninoasa (L = 2 841 m, PEID, De 315 mm, PN10) si reabilitare stație pompare Viforata (2 + 1, Q = 19,1 l/s, H = 65 m; 1 pompă de incendiu Q = 10 l/s, H = 65 m);

— executie conducte de transport pentru UAT Sotanga (L = 2 470 m De355 + L= 865 m De180, PEID, PN10) si executie stație repompare Teis (1 + 1, Q= 22 l/s, H = 50 m; 1 pompa de incendiu Q = 5 l/s, H = 50 m);

— reabilitare rezervor (700 m3) si statie de clorinare (7,6 l/s) in GA Vulcana Bai;

— reabilitare sursa (foraj cu adancimea de 95 m), instalatie de clorinare (4 l/s) si gospodarie de apă (rezervor 300 m3) in localitatea Gheboieni;

— statie de pompare apa potabila comuna pentru UAT Vacaresti si UAT Persinari (2 + 1, Q = 12,75 l/s, H = 60 m);

— conducta de aductiune apa potabila pentru UAT Persinari (L = 4 600 m, PEID, De 110 mm, PN10).

Contractul include:

(a) elaborare proiect tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de proiectare a lucrariloor (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de sase luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 18 luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare:

— 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637589

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 08/03/2021
Powinno być:
Data: 18/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 08/03/2021
Powinno być:
Data: 18/03/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 04/09/2021
Powinno być:
Data: 18/09/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: