Roboty budowlane - 117457-2015

Wyświetl widok skrócony

04/04/2015    S67

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 067-117457

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska
E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732469
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego, którego Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie

Kod NUTS PL41 Wielkopolskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań”.
Przedmiot Zamówienia podzielono na 3 (trzy) CZĘŚCI (Zamówienia Częściowe):
Zamówienie Częściowe - CZĘŚĆ A - Wiadukt kolejowy w km 145,650 w m. Mosina. Zgodnie z dokumentacją techniczną obiekt zlokalizowano w km 145,642.
Zamówienie Częściowe - CZĘŚĆ B - Wiadukt drogowy w km 155,170 w m. Łęczyca,
Zamówienie Częściowe - CZĘŚĆ C - Wiadukt kolejowy w km 160,857 w Poznaniu. Zgodnie z dokumentacją techniczną obiekt zlokalizowano w km 160,853.
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ A:
— budowa obiektu wraz ze ścianami szczelinowymi zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu;
— budowa nowych i przebudowa istniejących fragmentów dróg,
— opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego odprowadzenia wód opadowych z wiaduktu oraz roboty odwodnieniowe wiaduktu;
— budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania;
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu w km 145,650,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych;
— montaż oraz demontaż sieci trakcyjnej nad budowanym obiektem;
— budowa ekranów akustycznych;
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami;
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
— ochrona mienia na placu budowy;
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B:
— budowa obiektu z prefabrykowanych elementów żelbetonowych wraz z podporami i ścianami oporowymi zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu;
— pogrążanie pali wykonywać pod nadzorem certyfikowanej jednostki badawczej;
— wykonanie nowych konstrukcji, budowa i przebudowa istniejących fragmentów dróg,
— roboty odwodnieniowe wiaduktu i układów drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa skarp nasypów,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania;
— po oddaniu do użytkowania wiaduktu wraz z drogami – likwidację istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 155,249,
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych
— budowa ekranów akustycznych;
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami;
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
— ochrona mienia na placu budowy;
— realizacja zapisów Decyzji nr DOOŚ-OAI.4201.4.2012.AŁ.17 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 4.10.2012;
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
Linia kolejowa E59 na odcinku od około km 146,950 do około km 155,249 przecina teren Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach wraz z jego otuliną.
Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C:
— budowa obiektu wraz z podporami i ścianami oporowymi przed obiektem od toru głównego zasadniczego linii kolejowej E59 oraz za obiektem z torami linii kolejowej nr 802, zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu;
— budowa wyjść na perony wraz z przynależnymi szybami na dźwigi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
— roboty odwodnieniowe obiektu i układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania;
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu w km 160,856;
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych;
— montaż oraz demontaż sieci trakcyjnej nad budowanym obiektem;
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami;
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
— ochrona mienia na placu budowy;
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 360 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań” w zakresie Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ A - Wiadukt kolejowy w km 145,650 w m. Mosina.
1)Krótki opis
Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ A obejmuje wykonanie następujących elementów:
— budowa obiektu wraz ze ścianami szczelinowymi zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu;
— budowa nowych i przebudowa istniejących fragmentów dróg,
— opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego odprowadzenia wód opadowych z wiaduktu oraz roboty odwodnieniowe wiaduktu;
— budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania;
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu w km 145,650,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych;
— montaż oraz demontaż sieci trakcyjnej nad budowanym obiektem;
— budowa ekranów akustycznych;
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami;
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
— ochrona mienia na placu budowy;
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 232 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający informuje, że wskazany powyżej w pkt 4) termin realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie - zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.
Część nr: 2 Nazwa: Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań” w zakresie Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B - Wiadukt drogowy w km 155,170 w m. Łęczyca.
1)Krótki opis
Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B obejmuje wykonanie następujących elementów:
— budowa obiektu z prefabrykowanych elementów żelbetonowych wraz z podporami i ścianami oporowymi zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu;
— pogrążanie pali wykonywać pod nadzorem certyfikowanej jednostki badawczej;
— wykonanie nowych konstrukcji, budowa i przebudowa istniejących fragmentów dróg,
— roboty odwodnieniowe wiaduktu i układów drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa skarp nasypów,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania;
— po oddaniu do użytkowania wiaduktu wraz z drogami – likwidację istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 155,249,
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu,
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych
— budowa ekranów akustycznych;
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami;
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
— ochrona mienia na placu budowy;
— realizacja zapisów Decyzji nr DOOŚ-OAI.4201.4.2012.AŁ.17 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 4.10.2012;
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
Linia kolejowa E59 na odcinku od około km 146,950 do około km 155,249 przecina teren Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach wraz z jego otuliną.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 360 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający informuje, że wskazany powyżej w pkt 4) termin realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie - zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.
Część nr: 3 Nazwa: Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań” w zakresie Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C - Wiadukt kolejowy w km 160,857 w Poznaniu.
1)Krótki opis
Przedmiot Zamówienia dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C obejmuje wykonanie następujących elementów:
— budowa obiektu wraz z podporami i ścianami oporowymi przed obiektem od toru głównego zasadniczego linii kolejowej E59 oraz za obiektem z torami linii kolejowej nr 802, zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu;
— budowa wyjść na perony wraz z przynależnymi szybami na dźwigi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
— roboty odwodnieniowe obiektu i układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa systemu oświetlenia i jego zasilania;
— roboty torowe w rejonie obiektu i zlikwidowanego przejazdu w km 160,856;
— budowa i przebudowa sieci sanitarnych i wodociągowych;
— montaż oraz demontaż sieci trakcyjnej nad budowanym obiektem;
— usunięcie kolizji branżowych z istniejącymi sieciami;
— wyniesienie i zastabilizowanie charakterystycznych punktów realizowanych obiektów wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
— ochrona mienia na placu budowy;
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 184 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający informuje, że wskazany powyżej w pkt 4) termin realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie - zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: - Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ A: 1 400 000 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych),
- Dla Zamówienia Częściowego –CZĘŚĆ B: 1 800 000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
- Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ C: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zamówienie częściowe, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każde z zamówień częściowych na które składa ofertę.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – dla każdej części zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ("Ustawa").
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do IDW),
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do IDW).
2. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w pkt 2.:
4.1 lit. (a) (c) (d) (e) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4.2 lit. (b) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10 i 11 Ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 lit. (a) i (c) oraz pkt 4.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 4.1 lit. (b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty, o których mowa w punkcie 2., wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. W przypadku składania oferty wspólnej,oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.1. lit. b) składa odrębnie każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie 2.:
a) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
— część sprawozdania finansowego dotyczącego podmiotu oddającego zasoby ekonomiczne do dyspozycji Wykonawcy, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, odpowiednio dla Zamówień Częściowych – CZĘŚĆ A, B, C, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
2.1 dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ A:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 90 000 000 PLN
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN
2.2 dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 66 000 000 PLN
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 16 500 000 PLN
2.3 dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 74 000 000 PLN
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 18 500 000 PLN
UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zamówienie częściowe, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem przychodu netto ze sprzedaży oraz środków finansowych lub zdolnością kredytową będącą sumą kwot zamówień częściowych, na które składa ofertę.
W sytuacji, gdy z dokumentów Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie dwóch lub większej liczby zamówień częściowych, nie będzie wynikało spełnianie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej dla wszystkich zamówień częściowych na które Wykonawca złożył ofertę – Zamawiający uzna, że warunek był spełniony kolejno na: Zamówienie Częściowe - CZĘŚĆ A, Zamówienie Częściowe - CZĘŚĆ B, Zamówienie Częściowe - CZĘŚĆ C.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami finansowymi lub ekonomicznymi we wskazanym powyżej zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone powyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie III każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót, o których mowa w punkcie 8.3.1 IDW, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania jak również podaniem nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy (w przypadku powoływania się na te zasoby) oraz dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do IDW).
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w w/w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 11 do IDW)
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w części III.2.1 „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt 1.1 litera b) oraz w punkcie 2. litera a) ÷ e) dotyczące tych podmiotów.
II.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie IV każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do IDW);
b) oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2014, poz. 1946 z późn. zm.) oraz ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tj. Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z późn. zm.)] przez osoby wymienione w tabeli w punkcie 8.3.2 IDW (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW);
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW);
e) jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji sprzętu i urządzeń na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień:
1.1 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ A:
budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) 2 (dwóch) obiektów typu: most, lub wiadukt lub estakada o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 20 m, w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt kolejowy.
1.2 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B:
budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) 2 (dwóch) obiektów typu: most, lub wiadukt lub estakada o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 20 m, w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt drogowy.
1.3 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C:
budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) 2 (dwóch) obiektów typu: most, lub wiadukt lub estakada o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 20 m, w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt kolejowy.
UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zamówienia częściowe zobowiązany jest wykazać się wykonaniem robót w ilości będącej sumą robót wymaganych dla poszczególnych zamówień częściowych na które składa ofertę. Nie można tego samego obiektu wskazać na różne części zamówienia.
Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
IV.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1.1. Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ A:
a) Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
- Doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub
przebudową infrastruktury kolejowej.
b) Kierownik Robót mostowych (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;
- Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat
przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu kolejowego.
c) Kierownik Robót torowych (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;
- Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach
związanych z budową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową stacji kolejowych.
1.2. Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ B:
a) Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
- Doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/
Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub
przebudową infrastruktury kolejowej.
b) Kierownik Robót mostowych (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;
- Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat
przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu drogowego.
c) Kierownik Robót torowych (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;
- Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach
związanych z budową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową stacji kolejowych.
1.2. Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ C:
a) Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
- Doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/
Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub
przebudową infrastruktury kolejowej.
b) Kierownik Robót mostowych (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;
- Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat
przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu kolejowego.
c) Kierownik Robót torowych (1 osoba) posiadający:
- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;
- Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową stacji kolejowych.
UWAGA: Użyte powyżej sformułowanie „Kierownik Budowy/Kierownik Robót” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie Prawo budowlane.
Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie o transporcie kolejowym.
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, a w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na różne zamówienia częściowe również tej samej osoby dla różnych zamówień częściowych.
2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:
2.1 Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ A:
a) co najmniej po 1 jednostce na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:
- dźwig kołowy 130 t;
- dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t;
- kafar;
- palownica;
- wiertnica;
- spycharka gąsienicowa;
- koparka gąsienicowa;
- walec drogowy;
- koparko – ładowarka;
- samochód dostawczy;
- równiarka;
- ładowarka;
- koparka kołowa;
- podnośnik osobowy;
- dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;
b) co najmniej po 5 jednostek na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:
- wywrotka.
2.2 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B:
a) co najmniej po 1 jednostce na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:
- dźwig kołowy 130 t;
- dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t;
- kafar;
- palownica;
- wiertnica;
- spycharka gąsienicowa;
- koparka gąsienicowa;
- walec drogowy;
- koparko – ładowarka;
- samochód dostawczy;
- równiarka;
- ładowarka;
- koparka kołowa;
- podnośnik osobowy;
- dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;
b) co najmniej po 5 jednostek na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:
- wywrotka.
2.3 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C:
a) co najmniej po 1 jednostce na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:
- dźwig kołowy 130 t;
- dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t;
- kafar;
- palownica;
- wiertnica;
- spycharka gąsienicowa;
- koparka gąsienicowa;
- walec drogowy;
- koparko – ładowarka;
- samochód dostawczy;
- równiarka;
- ładowarka;
- koparka kołowa;
- podnośnik osobowy;
- dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;
b) co najmniej po 5 jednostek na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:
- wywrotka.
UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zamówienie częściowe zobowiązany jest wykazać się dostępnością do narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w ilości będącej sumą narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych wymaganych dla poszczególnych zamówień częściowych na które składa ofertę. Nie można tego samego sprzętu wskazać na różne części zamówienia.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania
Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z
29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone powyżej uznaje się za
spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Całkowita cena brutto. Waga 60

2. Termin realizacji zamówienia. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6060/ICZ3/000008/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.5.2015 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.5.2015 - 11:00

Miejscowość:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, sala 007.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań" - POIiŚ 7.1-5.1.
VI.3)Informacje dodatkowe
I.
Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione są szczegółowo w Tomie II SIWZ. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych również w Tomie II SIWZ.
II.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
IV.
Uwaga do pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
a) dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ A:
- maksymalnie 232 dni od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych.
Kamienie milowe wymagane do osiągnięcia przez Wykonawcę:
— Zakończenie zabudowy ściany szczelinowej – 90 dni od daty rozpoczęcia robót.
b) dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ B:
- maksymalnie 360 dni od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych.
Kamienie milowe wymagane do osiągnięcia przez Wykonawcę:
— Wykonanie oczepów dla 4 podpór obiektu – 90 dni od daty rozpoczęcia robót.
c) dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ C:
- maksymalnie 184 dni od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Ogólnych.
Kamienie milowe wymagane do osiągnięcia przez Wykonawcę:
— Zakończenie zabudowy ściany szczelinowej – 60 dni od daty rozpoczęcia robót.
Zamawiający informuje, że wskazany w części II.3) niniejszego Ogłoszenia termin realizacji jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie - zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie.
V.
Warunki wykupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.5.2015 – 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 84,20 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto:
mBank: 14 1140 1010 0000 3508 8900 1001.
Kod SWIFT: BREXPLPW
Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 6060/ICZ3/000008/15/P.
Podana cena za SIWZ zawiera podatek VAT.
Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. SIWZ będzie dostępna po otrzymaniu zapłaty i zamówienia, w którym należy podać:
- adres Wykonawcy,
- NIP Wykonawcy,
- imię i nazwisko osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy,
- adres e-mail, nr telefonu i faksu,
- sposób odbioru SIWZ (osobiście, przesyłką pocztową (priorytetową), przesyłką kurierską na koszt odbiorcy).
Do zamówienia należy dołączyć kopię przelewu za SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.3.2015