Dostawy - 118150-2020

Submission deadline has been amended by:  159360-2020
11/03/2020    S50

Polska-Rzeszów: Parkometry

2020/S 050-118150

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Zajdel
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego
Adres pocztowy: ul. Joselewicza 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Zajdel
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla Generała Grota Roweckiego oraz 1 000-lecia w Rzeszowie

Numer referencyjny: CZ-D.271.20.64.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38730000 Parkometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla Generała Grota Roweckiego oraz 1 000-lecia w Rzeszowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51214000 Usługi instalowania parkometrów
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233224 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla Generała Grota Roweckiego oraz 1 000-lecia w Rzeszowie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej w tym m.in. projektu organizacji ruchu, ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

2) dostawę, montaż i uruchomienie 87 parkomatów oraz uruchomienie urządzeń kontrolerskich CASIO IT-9000 (będących w posiadaniu Zamawiającego) w ilości szt. 11;

3) integrację parkomatów i urządzeń kontrolerskich CASIO IT-9000 (będących w posiadaniu Zamawiającego) z posiadanym przez Zamawiającego systemem kontroli opłat za parkowanie, tj. takiej konfiguracji urządzeń i systemu aby urządzenia mogły pracować jako pełnoprawne parkomaty i urządzenia kontrolerskie całego obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie;

4) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnego z:

a) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

b) rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia, jak również gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy na warunkach określonych we wzorze umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla przedmiotu zamówienia w trybie 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu 365 dni w roku (trybie 24/5/365) z maksymalnie 6 godzinnym czasem reakcji na przystąpienie do usunięcia wad, usterek lub awarii. 6-godzinny czas reakcji może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w treści oferty złożonym na poczet oceny punktowej oferty w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji na przystąpienie do usunięcia wady, usterki lub awarii w okresie gwarancji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) opis przedmiotu zamówienia/program funkcjonalno-użytkowy;

2) wzór umowy z załącznikami,

stanowiące załączniki do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60 %;

2) czas reakcji na przystąpienie do usunięcia wady, usterki lub awarii w okresie gwarancji – 20 %;

3) doświadczenie kierownika kontraktu – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw. które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony i podpisany druk „oferta”, stanowiący zał. do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);

3.3. dok., z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

3.4. ośw. w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej, z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku Wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;

3.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok., o których mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia;

5.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w pkt 5.1.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

1) jedno zamówienie polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu min. 40 urządzeń rozproszonych, tj. parkomatów, wyposażonych w zasilanie akumulatorowo-solarne (panel fotowoltaiczny), współpracujących z systemem obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania, umożliwiających płatności bilonem (monety) i elektronicznymi instrumentami płatniczymi;

oraz (i)

2) jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) dla strefy płatnego parkowania.

Dopuszcza się, aby opisane wyżej zamówienia były częścią jednego większego zamówienia (tj. 1 umowy) lub były realizowane w ramach odrębnych zamówień (umów) na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Poprzez zamówienie wykonane należy rozumieć:

a) zamówienie rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

b) zamówienie zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia osobami, które podczas realizacji zamówienia będą pełniły funkcje i spełniały niżej wskazane wymagania:

1) kierownik kontraktu

Jedna osoba posiadająca doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub na innym stanowisku związanym z zarządzaniem lub nadzorowaniem co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru) zamówienia polegającego na dostawie, instalacji i uruchomieniu min. 40 urządzeń rozproszonych tj. parkomatów, współpracujących z systemem obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania, umożliwiających płatności bilonem (monety) i elektronicznymi instrumentami płatniczymi;

2) specjalista ds. informatycznych integracji systemów

Jedna osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia świadectwa przejęcia/protokołu odbioru) zamówienia polegającego na integracji systemów zarządzania i obsługi urządzeń/terminali rozproszonych.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (określonych ust. 1 powyżej) oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w ust. 2 powyżej), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, POLSKA, pok. 16

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1 ogłoszenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym,odpowiednio ośw. Wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1 ogłoszenia składa dok., o którym mowa w pkt 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Zmiany do umowy oraz ich zakres wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Skróty: ośw. – oświadczenie/a, zaśw. – zaświadczenie/a, dok. – dokument/y.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020