Usługi - 118894-2020

11/03/2020    S50

Polska-Kraków: Usługi przetwarzania danych

2020/S 050-118894

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3–4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-004
Państwo: Polska
E-mail: info@um.krakow.pl
Tel.: +48 126161461
Faks: +48 126161236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja rejestrów publicznych – założenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza

Numer referencyjny: OR-10.271.20.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rejestrów publicznych – założenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 048 780.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 8 specyfikacji.

2. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: Gmina Miejska Kraków - miasto naprawach powiatu (31-004 Kraków, woj. małopolskie). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP. Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl

3. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rejestrów publicznych – założenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) w trakcie realizacji zamówienia, pracownika (pracowników) na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności określonych w § 6 ust. 7 wzoru umowy na zasadach określonych w § 6 ust. 7–11 wzoru umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w wysokości nieprzekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego.

6. Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w sekcjach II.1.5) i II.2.6) ogłoszenia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o których mowa w pkt 5 powyżej.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców na zasadach określonych w specyfikacji.

8. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w pkt 12 specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe / Waga: 28
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 048 780.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zapis w sekcji II.2.7) winien brzmieć: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.10.2022 r., w tym:

— etap 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r.,

— etap 2: zadanie 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.10.2021 r.; zadanie 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.10.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali:

1.1.1. co najmniej 2 bazy danych BDOT500 obejmujące – każda baza – przynajmniej jedną jednostkę ewidencyjną na terenach miejskich lub powierzchnię nie mniejszą niż 100 ha na terenach miejskich;

Oraz

1.1.2. co najmniej 2 bazy danych GESUT obejmujące – każda baza – przynajmniej jedną jednostkę ewidencyjną na terenach miejskich lub powierzchnię nie mniejszą niż 100 ha na terenach miejskich;

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz minimum 5-letni staż pracy w zakresie geodezji i kartografii po uzyskaniu uprawnień zawodowych.

2. Wykonawca składa z ofertą i na zasadach określonych w pkt 6 i 8 specyfikacji, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia ww. warunek:

2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – aktualne na dzień składania ofert. Wykonawca składa osobne oświadczenia dotyczące: samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; innego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jedynie w zakresie części II, sekcji A i B oraz części III formularza JEDZ – jeżeli dotyczy;

2.2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1 ogłoszenia – jeżeli dotyczy.

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego i na zasadach określonych w pkt 6 i 8 specyfikacji:

3.1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania doświadczenia, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1.1. ogłoszenia;

3.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji, na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 1.2. ogłoszenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Budynek Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3–4, POLSKA, w sali 306.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do tego formularza:

1.1. w celu skutecznego złożenia oferty:

1.1.1. formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji;

1.1.2. pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2. w celu ewentualnego uzyskania punktów w kryterium oceny ofert „kwalifikacje zawodowe”, o którym mowa w sekcji II.2.5) ogłoszenia: wykaz osób, o których mowa w pkt 18.4. specyfikacji, według wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty – jeżeli dotyczy;

1.3. w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 24 specyfikacji: oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zdefiniowane w pkt 24.1. specyfikacji), zgodnie z treścią załącznika nr 3 do specyfikacji.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy). Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który „z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy. Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zobowiązani są złożyć dokumenty określone w pkt 6 specyfikacji i na zasadach określonych w punkcie 6 i 8 specyfikacji:

2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – aktualne na dzień składania ofert;

2.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co którykolwiek z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty;

2.3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.6. dokumenty wymienione powyżej w pkt 2.3. – 2.5. dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz formy i zasady ich składania szczegółowo opisane są w pkt 6 i 8 specyfikacji.

4. W specyfikacji znajdują się również informacje na temat zasad składania dokumentów przez: podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

5. Dotyczy pkt IV.2.6) ogłoszenia – prawidłowe brzmienie: Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: j.w.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020