Usługi - 119720-2020

11/03/2020    S50    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2020/S 050-119720

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 250-621321)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „PKP Intercity” S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: dawid.wolkowiecki@intercity.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych

Numer referencyjny: 19/WNP-002416/TUT
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych.

2. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pkpintercity.eb2b.com.pl Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 250-621321

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: