Paslaugos - 120581-2017

31/03/2017    S64

Lenkija-Krokuva: Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos

2017/S 064-120581

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Województwo Małopolskie
Adresas: ul. Basztowa 22
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
Pašto kodas: 31-156
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
El. paštas: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faksas: +48 126160321
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.malopolska.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.malopolska.pl/umwm,m,294568,2017.html
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych
Adresas: ul. Basztowa 22
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
Pašto kodas: 31-156
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marta Piertuszka
El. paštas: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faksas: +48 126160321
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.malopolska.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami šiuo adresu:
Oficialus pavadinimas: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
Adresas: ul. Basztowa 22
Miestas: Kraków
Pašto kodas: 31-156
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marta Pietruszka
El. paštas: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faksas: +48 126160321
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.malopolska.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia w ramach projektu Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych.

Nuorodos numeris: IS.I.272.6.2016
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72220000 Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego)

w ramach projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, zwanego dalej Projektem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego)

w ramach projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, zwanego dalej Projektem.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi eksperckiej w zakresie:

1) Świadczenie kompleksowych usług doradztwa na rzecz Zamawiającego w zakresie opracowania koncepcji funkcjonowania systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) wraz z modułami dodatkowymi,

2) Analizę wybranych systemów informacji przestrzennej,

3) Opracowanie metodyki badania zbiorów danych przestrzennych możliwych do pozyskania

i udostępnienia poprzez system MIIP-2 dotyczących Województwa Małopolskiego,

4) Analizę zbiorów danych przestrzennych Województwa Małopolskiego oraz przeprowadzenie wstępnej analizy grup docelowych odbiorców i partnerów systemu MIIP-2,

5) Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania systemu MIIP-2,

6) Opracowanie scenariuszy cyklu „warsztatów kreatywnych”– tj. spotkań dla wybranej przez Zamawiającego grupy użytkowników systemu MIIP-2,

7) Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych,

8) Wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjnych z potencjalnymi grupami odbiorców systemu,

9) Udział w 2 dodatkowych spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi grupami odbiorców,

10) Analizę możliwości utworzenia i wdrożenia regionalnego systemu do programowania prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej, użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, w oparciu o dostępne i pozyskane dane,

11) Analizę możliwości publikacji i udostępnienia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego wraz

z utworzeniem portalu transakcyjnego dedykowanego WODGiK,

12) Analizę możliwości stworzenia aplikacji mobilnej systemu MIIP-2,

13) Analizę Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,

14) Opracowanie koncepcji funkcjonowania Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2), modułu geodezji rolnej, modułu WODGiK i aplikacji mobilnej,

15) Opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (na podstawie którego Zamawiający przeprowadzi postępowanie na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu MIIP-2 modułów dodatkowych i aplikacji mobilnej),

16) Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa zamówień publicznych – prawo opcji nr 1,

17) Weryfikacja zgodności dokumentacji wytwarzanej przez wykonawcę/wykonawców systemu/systemów z założeniami koncepcyjnymi systemu MIIP-2 wraz z modułami dodatkowymi – prawo opcji nr 2.

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakres zamówienia podstawowego oraz prawo opcji zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji projektu / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Opis e-usług publicznych / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 30 % m.in. w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji dokumentów (innych niż określone w pkt III.3 SOPZ), zwiększenia ilości spotkań, o których mowa w pkt IV.5 SOPZ.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie:

— Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa zamówień publicznych – prawo opcji nr 1,

— Weryfikacja zgodności dokumentacji wytwarzanej przez wykonawcę/wykonawców systemu/systemów z założeniami koncepcyjnymi systemu MIIP-2 wraz z modułami dodatkowymi – prawo opcji nr 2.

Szczegółowy zakres prawa opcji został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
II.2.14)Papildoma informacija

Szczegółowy opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje w się w pkt. XVII SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 40 000,00 zł.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 000 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy);Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:

1) dysponowaniem zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w skład którego wchodzić będą co najmniej:

Kierownik projektu – tj. minimum 1 osoba, Specjalista w zakresie danych przestrzennych tj. minimum 1 osoba, Specjalista ds. architektury aplikacji tj. minimum 1 osoba, Analityk ds. analizy kosztowej tj. minimum 1 osoba, Analityk biznesowy tj. minimum 1 osoba, Analityk ds. GIS tj. minimum 1 osoba, Specjalista ds. baz danych przestrzennych tj. minimum 1 osoba, Specjalista ds. geodezji i kartografii tj. minimum 1 osoba, Radca prawny lub adwokat tj. minimum 1 osoba, Ekspert ds. prawa zamówień publicznych tj. minimum 1 osoba (szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia ww. osób zostały opisane w pkt. VI 3 SIWZ dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm)

2) doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) jednej usługi doradczej o wartości minimum 500 000 PLN brutto polegającej na projektowaniu i/lub tworzeniu i/lub budowie i/lub rozbudowie systemu informatycznego,

b) jednej usługi doradczej, polegającej na wsparciu w projektowaniu i/lub tworzeniu i/lub opiniowaniu architektury systemu informatycznego opartego o architekturę SOA (architekturę zorientowaną na usługi) zapewniającego integrację i komunikację wewnętrznych i zewnętrznych systemów z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych, przy czym wartość tego systemu informatycznego wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

c) jednej usługi doradczej o wartości co najmniej 100 000 zł polegającej na wsparciu w projektowaniu i/lub tworzeniu i/lub opiniowaniu architektury systemu informatycznego opartego o architekturę SOA (architekturę zorientowaną na usługi), bazującego na rozwiązaniach GIS lub IIP, gdzie wartość usługi wynosiła co najmniej 100 000 PLN brutto.

Uwaga 1: Pod pojęciem system informacji przestrzennej należy rozumieć rozwiązania GIS (Geographic Information System) lub IIP (Infrastruktura Informacji Przestrzennej) tj. systemy informatyczne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji, opisanych metadanymi danych przestrzennych, oparte o centralną lub rozproszoną strukturę baz i serwerów danych.Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania w zakresie zamówienia podstawowego.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/05/2017
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 07/07/2017
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 09/05/2017
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków, p. 285.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, a także wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy tj. wykonawców:

a) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

c) jeżeli urzędującego członka ich organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt b);

d) którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD) jako oświadczenie własne potwierdzające brak istnienia przesłanek do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Pełen wykaz dokumentów został wskazany w pkt. VIII SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/03/2017