Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 120773-2018

20/03/2018    S55

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru de lucrări structurale și acoperișuri în clădirile Parlamentului European din Bruxelles

2018/S 055-120773

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction des infrastructures — Contrats et marchés, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3222
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60, bureau RMD 04J024
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: BE — 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3222
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru de lucrări structurale și acoperișuri în clădirile Parlamentului European din Bruxelles

Număr de referinţă: 06A50/2017/M038
II.1.2)Cod CPV principal
45223220 Lucrări de bază
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contract-cadru de lucrări structurale și acoperișuri în clădirile Parlamentului European din Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45261920 Lucrări de întreţinere de acoperişuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract-cadru de lucrări structurale și acoperișuri în clădirile Parlamentului European din Bruxelles.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Participarea la această procedură de invitație la licitație este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din statele membre ale Uniunii Europene, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din țări terțe care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice care le conferă acces la contractul care face obiectul acestei invitații la licitație, în baza condițiilor prevăzute în respectivul acord.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/05/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/05/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Rue Montoyer 70 Bruxelles.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Sub rezerva refuzului accesului deplin la deschiderea ofertelor, ofertanții care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să își confirme intenția cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data de deschidere a ofertelor, prin e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), limitându-și reprezentarea la o singură persoană.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2022.

VI.3)Informații suplimentare:

O vizită pe teren va fi organizată în data de 10.4.2018 (10:00).

Punctul de întâlnire va fi intrarea în centrul de acreditare din clădirea Altiero Spinelli din Bruxelles.

La vizita pe teren, poate participa orice operator economic care a obținut documentele invitației la licitație privind acest contract. În orice caz, operatorii economici care doresc să participe trebuie să comunice prin e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), cu 3 zile lucrătoare înainte de vizită, numele companiei și numele, funcția, numărul cărții de identitate și data nașterii participanților. Reprezentanții trebuie să aibă în posesie un document de identitate valabil.

Pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui operator economic. Participarea la această vizită este opțională.

Parlamentul European va întocmi un raport după vizita pe teren, care va fi publicat pe site-ul https://etendering.ted.europa.eu în data de 23.4.2018.

În cadrul vizitei pe teren, operatorii economici vor avea ocazia să adreseze întrebări pe care le consideră relevante și utile pentru elaborarea unei oferte. Limba pentru vizită va fi limba franceză.

Eventualele cheltuieli de deplasare aferente vizitei pe teren vor fi suportate de operatorul economic și nu vor fi rambursate de Parlamentul European.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: FR — 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/03/2018