Usługi - 121421-2017

31/03/2017    S64    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2017/S 064-121421

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Al. J. Piłsudskiego 34C
Punkt kontaktowy: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel.: +48 322644623
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Faks: +48 322647199

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzgodg.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Gospodarka odpadami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Dąbrowa Górnicza.

Kod NUTS PL22

II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: odbiór, transport, unieszkodliwianie i analiza ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 71620000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
24.5.2017
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące

przepisów podatkowych http://www.mf.gov.pl

przepisów o ochronie środowiska http://www.mos.gov.pl

ochrony zatrudnienia i warunków pracy http://www.mps.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.3.2017