Usługi - 121756-2020

12/03/2020    S51

Polska-Orneta: Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

2020/S 051-121756

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 048-113844)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5820003425 REGON: 170399929
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Orneta
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz
E-mail: zamowieniaab@wp.pl
Tel.: +48 552421462
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.orneta.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu

Numer referencyjny: 1/03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 048-113844

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku:

1) zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy uzasadnionej przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym w przypadku wystąpienia zmian w infrastrukturze technicznej Zamawiającego;

2) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia;

4) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

5) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

6) urzędowej zmiany stawki VAT;

7) zmiana przepisów prawa w zakresie związa...

Powinno być:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku:

1) zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy uzasadnionej przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym w przypadku wystąpienia zmian w infrastrukturze technicznej Zamawiającego;

2) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia;

4) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

5) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

6) urzędowej zmiany stawki VAT;

7) zmiana przepisów prawa w zakresie związanych z realizacją zamówienia;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

9) zmiany sposobu płatności w związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą zakresu płatności, zmianą wysokości transz;

10) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zaoferowane urządzenia są niedostępne lub wycofane z rynku, na urządzenia o parametrach takich samych lub lepszych niż pierwotnie oferowane;

11) w zakresie terminu, zasada płatności oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne;

b) wojna lub działania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;

d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów pracowniczych u stron.

2. W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:05
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: