Usługi - 121760-2017

Wyświetl widok skrócony

01/04/2017    S65

Luksemburg-Luksemburg: Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

2017/S 065-121760

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG. Do kontaktów: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Faks +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Zamiast 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

(...)

Część 1:

(...)

b) kandydaci muszą przedstawić wykaz 3 przykładów podobnych umów zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat. Każda umowa zapewniła kandydatowi wysokość obrotów co najmniej 500 000 EUR rocznie na klienta. Usługi gastronomiczne muszą obowiązkowo obejmować usługi gastronomii zbiorowej oraz usługi okolicznościowe i formalne.

Każda referencja powinna obejmować następujące informacje:

— nazwa klienta (podmiotu publicznego lub prywatnego),

— krótki opis świadczonych usług (rodzaj usług, kwota, data realizacji),

— do każdej referencji należy załączyć zaświadczenia o należytym wykonaniu wystawione przez klientów;

c) kandydaci [...]

Powinno być 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

(...)

Część 1:

(...)

b) kandydaci muszą przedstawić wykaz 3 przykładów podobnych umów zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat. Każda umowa zapewniła kandydatowi wysokość obrotów co najmniej 500 000 EUR rocznie na klienta. Usługi gastronomiczne muszą obowiązkowo obejmować usługi gastronomii zbiorowej oraz usługi okolicznościowe i formalne.

Każda referencja powinna obejmować informacje wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Każde przykładowe zamówienie może obejmować wszystkie usługi lub ich część (usługi gastronomii zbiorowej oraz usługi okolicznościowe i formalne). Wykonawca musi jednak wykazać posiadanie doświadczenia w obydwu rodzajach usług gastronomicznych obejmujących w każdym przypadku pełne przygotowanie zestawu dań na miejscu;

c) kandydaci [...]