29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 121841-2021

10/03/2021    S48

Rumunia-Timișoara: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

2021/S 048-121841

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquatim S.A. Timișoara
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 3041480
Adres pocztowy: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Miejscowość: Timișoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300081
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Mocuța Gheorghe
E-mail: ion.benghia@aquatim.ro
Tel.: +40 256200262
Faks: +40 256294753
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquatim.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a pompelor din dotarea Aquatim S.A. – șase loturi

Numer referencyjny: 3041480/2020/011 disponibil in SICAP, https://sicap-prod.e-licitatie.ro
II.1.2)Główny kod CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a pompelor din dotarea Aquatim S.A. – șase loturi, împărţite după cum urmeaza:

— lot 1 – „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Flygt şi Lowara”;

— lot 2 – „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele”;

— lot 3 – „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo”;

— lot 4 – „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Netzsch şi Seepex”;

— lot 5 – „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Worthington”;

— lot 6 – „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor româneşti”.

Numar de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile (inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).

Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate pana la termenul-limita stabilit.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 912 300.34 RON
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Worthington – Lot 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO424 Timiş
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aria de operare a AQUATIM S.A., jud. Timis, conform Caiet de sarcini si Anexa nr.1

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitate minima acord cadru – 2 ore estimate reparaţii

Cantitate maxima acord cadru – 0 revizii + 20 ore estimate reparatii

Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 5 ore estimate reparatii

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 20.000 lei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SURSE PROPRII 100 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Flygt şi Lowara – Lot 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO424 Timiş
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aria de operare a AQUATIM S.A., jud. Timis, conform Caiet de sarcini si Anexa nr.1

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitate minima acord cadru – 47 revizii

Cantitate maxima acord cadru – 47 revizii + 140 ore estimate reparatii

Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 35 ore estimate reparatii

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 360.000 lei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SURSE PROPRII 100 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Netzsch şi Seepex – Lot 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO424 Timiş
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aria de operare a AQUATIM S.A., jud. Timis, conform Caiet de sarcini si Anexa nr.1

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitate minima acord cadru – 2 revizii

Cantitate maxima acord cadru – 2 revizii + 20 ore estimate reparatii

Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 5 ore estimate reparatii

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 3.000 lei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SURSE PROPRII 100 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor româneşti – Lot 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO424 Timiş
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aria de operare a AQUATIM S.A., jud. Timis, conform Caiet de sarcini si Anexa nr.1

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitate minima acord cadru – 2 ore estimate reparaţii

Cantitate maxima acord cadru – 0 revizii + 10 ore estimate reparatii

Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 2,5 ore estimate reparatii

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 1.000 lei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SURSE PROPRII 100 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO424 Timiş
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aria de operare a AQUATIM S.A., jud. Timis, conform Caiet de sarcini si Anexa nr.1

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitate minima acord cadru – 61 revizii

Cantitate maxima acord cadru – 61 revizii + 210 ore estimate reparatii

Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 52,5 ore estimate reparatii

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 200.000 lei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SURSE PROPRII 100 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo – Lot 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO424 Timiş
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Aria de operare a AQUATIM S.A., jud. Timis, conform Caiet de sarcini si Anexa nr.1

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitate minima acord cadru – 32 revizii

Cantitate maxima acord cadru – 32 revizii + 300 ore estimate reparatii

Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 75 ore estimate reparatii

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 120.000 lei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SURSE PROPRII 100 %

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 015-032250
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 97/AP
Część nr: 1
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Flygt şi Lowara – Lot 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC CEFAIN CONSTRUCT SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 24721160
Adres pocztowy: Strada 1907, Nr. 2
Miejscowość: Giurgiu
Kod NUTS: RO314 Giurgiu
Kod pocztowy: 080318
Państwo: Rumunia
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro
Tel.: +40 723349648
Faks: +40 213209502
Adres internetowy: www.cefain.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 580 000.00 RON
Najtańsza oferta: 1 444 490.43 RON / Najdroższa oferta: 1 444 490.43 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/89/AP
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 850.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3/89/AP
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 329.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2/90/AP
Część nr: 3
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo – Lot 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROPUMP S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13250777
Adres pocztowy: Strada Micu Samuel, Nr. 11A
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300125
Państwo: Rumunia
E-mail: hidropump_tm@yahoo.com
Tel.: +40 256225685
Faks: +40 256225685
Adres internetowy: www.hidropump.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 689 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 406.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2/89/AP
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 178 455.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/97/AP
Część nr: 1
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Flygt şi Lowara – Lot 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC CEFAIN CONSTRUCT SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 24721160
Adres pocztowy: Strada 1907, Nr. 2
Miejscowość: Giurgiu
Kod NUTS: RO314 Giurgiu
Kod pocztowy: 080318
Państwo: Rumunia
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro
Tel.: +40 723349648
Faks: +40 213209502
Adres internetowy: www.cefain.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 580 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 229 810.39 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/98/AP
Część nr: 4
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Netzsch şi Seepex – Lot 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC CEFAIN CONSTRUCT SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 24721160
Adres pocztowy: Strada 1907, Nr. 2
Miejscowość: Giurgiu
Kod NUTS: RO314 Giurgiu
Kod pocztowy: 080318
Państwo: Rumunia
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro
Tel.: +40 723349648
Faks: +40 213209502
Adres internetowy: www.cefain.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 144.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5/89/AP
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 116.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3/90/AP
Część nr: 3
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo – Lot 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROPUMP S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13250777
Adres pocztowy: Strada Micu Samuel, Nr. 11A
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300125
Państwo: Rumunia
E-mail: hidropump_tm@yahoo.com
Tel.: +40 256225685
Faks: +40 256225685
Adres internetowy: www.hidropump.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 689 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 295.05 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2/97/AP
Część nr: 1
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Flygt şi Lowara – Lot 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC CEFAIN CONSTRUCT SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 24721160
Adres pocztowy: Strada 1907, Nr. 2
Miejscowość: Giurgiu
Kod NUTS: RO314 Giurgiu
Kod pocztowy: 080318
Państwo: Rumunia
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro
Tel.: +40 723349648
Faks: +40 213209502
Adres internetowy: www.cefain.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ALPHA POMPE S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15238630
Adres pocztowy: Strada Sos. Andronache, Nr. 42, Sector: 2
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 022527
Państwo: Rumunia
E-mail: florin.gaina@alphapompe.ro
Tel.: +40 212408222
Faks: +40 212408223
Adres internetowy: www.alphapompe.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 580 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 250.50 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4/90/AP
Część nr: 3
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo – Lot 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROPUMP S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13250777
Adres pocztowy: Strada Micu Samuel, Nr. 11A
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300125
Państwo: Rumunia
E-mail: hidropump_tm@yahoo.com
Tel.: +40 256225685
Faks: +40 256225685
Adres internetowy: www.hidropump.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 689 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 588.20 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4/AC89
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 360.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 98/AP
Część nr: 4
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Netzsch şi Seepex – Lot 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC CEFAIN CONSTRUCT SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 24721160
Adres pocztowy: Strada 1907, Nr. 2
Miejscowość: Giurgiu
Kod NUTS: RO314 Giurgiu
Kod pocztowy: 080318
Państwo: Rumunia
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro
Tel.: +40 723349648
Faks: +40 213209502
Adres internetowy: www.cefain.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 RON
Najtańsza oferta: 78 384.00 RON / Najdroższa oferta: 78 384.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 91/AP
Część nr: 5
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Worthington – Lot 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: D & G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: 18747999
Adres pocztowy: Strada Transilvania, Nr. 1
Miejscowość: Pitesti
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 110429
Państwo: Rumunia
E-mail: dan.chisca@mechanics.ro
Tel.: +40 248250448
Faks: +40 248250448
Adres internetowy: www.mechanics.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 000.00 RON
Najtańsza oferta: 35 000.00 RON / Najdroższa oferta: 35 000.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 89/AP
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Najtańsza oferta: 909 155.00 RON / Najdroższa oferta: 909 155.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/90/AP
Część nr: 3
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo – Lot 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROPUMP S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13250777
Adres pocztowy: Strada Micu Samuel, Nr. 11A
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300125
Państwo: Rumunia
E-mail: hidropump_tm@yahoo.com
Tel.: +40 256225685
Faks: +40 256225685
Adres internetowy: www.hidropump.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 689 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 125 050.20 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6/89/AP
Część nr: 2
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Grundfos şi altele – Lot 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROMET
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14044619
Adres pocztowy: Strada Mureş, Nr. 98
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300763
Państwo: Rumunia
E-mail: office@hidromet.ro
Tel.: +40 256486780
Faks: +40 256486780
Adres internetowy: www.hidromet.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 56 646.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 90/AP
Część nr: 3
Nazwa:

Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a pompelor Wilo – Lot 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HIDROPUMP S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13250777
Adres pocztowy: Strada Micu Samuel, Nr. 11A
Miejscowość: Timisoara
Kod NUTS: RO424 Timiş
Kod pocztowy: 300125
Państwo: Rumunia
E-mail: hidropump_tm@yahoo.com
Tel.: +40 256225685
Faks: +40 256225685
Adres internetowy: www.hidropump.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 689 800.00 RON
Najtańsza oferta: 689 150.20 RON / Najdroższa oferta: 689 150.20 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 300081
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Aquatim S.A. – Compartimentul juridic
Adres pocztowy: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Miejscowość: Timișoara
Kod pocztowy: 300081
Państwo: Rumunia
Adres internetowy: www.aquatim.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2021