Dostawy - 122855-2020

Submission deadline has been amended by:  207337-2020
13/03/2020    S52

Polska-Warszawa: Urządzenia audiowizualne

2020/S 052-122855

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sypytkowska
E-mail: magdalena.sypytkowska@imgw.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.imgw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.imgw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części

Numer referencyjny: WZP-262-9/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja wielkoformatowego systemu ekranowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest lokalizacja Zamawiającego przy ul. P. Borowego 14 w Krakowie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia określa rozdział 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (nr projektu POPC.02.03.01-00-0024/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczenia nr 302 w lokalizacji Zamawiającego w Krakowie przy ul. P. Borowego 14, lecz nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r., zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 6 szt. laptopów oraz akcesoriów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest lokalizacja Zamawiającego przy ul. P. Borowego 14 w Krakowie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia określa rozdział 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (nr projektu POPC.02.03.01-00-0024/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera wraz z terminalami.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest lokalizacja Zamawiającego przy ul. P. Borowego 14 w Krakowie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia określa rozdział 4 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (nr projektu POPC.02.03.01-00-0024/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r., zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy, którzy posiadają:

— dla części nr 1 zamówienia – środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN,

— dla części nr 2 zamówienia – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,

— dla części nr 3 zamówienia – środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na:

— dla części nr 1 zamówienia –

dostawie, instalacji, wdrożeniu i prowadzeniu gwarancji wielkoformatowego systemu ekranowego i telekonferencji o wartości minimum 650 000,00 PLN netto,

— dla części nr 2 zamówienia –

dostawie i prowadzeniu gwarancji laptopów o wartości minimum 20 000,00 PLN netto,

— dla części nr 3 zamówienia –

dostawie, instalacji wdrożeniu i prowadzeniu gwarancji serwera z terminalami o wartości minimum 250 000,00 PLN netto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy, stanowiącego:

— dla części nr 1 zam. – zał nr 9.1 do SIWZ,

— dla części nr 2 zam. – zał nr 9.2 do SIWZ,

— dla części nr 3 zam. – zał nr 9.3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w określonych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone: w § 15 wzoru umowy, stanowiącego zał. 9.1 do SIWZ dla części nr 1 zam. i w § 14 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 9.2 do SIWZ dla części nr 2 zam. oraz w § 15 wzoru umowy, stanowiącego zał. 9.3 do SIWZ dla części nr 3 zam.

5. Pozostałe informacje zawarte są w rozdz. XVI SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa, POLSKA, pok. 209.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – formularz JEDZ stanowi zał. nr 2 do SIWZ,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; dokument należy złożyć w terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy (zał. nr 4 do SIWZ).

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4, zaleca się sporządzić zgodnie z wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

6) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) – odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę;

7) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie wszelkich wymaganych parametrów: karty katalogowe, karty produktu lub wydruki ze stron internetowych producentów dotyczące wszystkich tych elementów systemu (produktów), które zostały wyszczególnione w wykazach produktów, zawartych w formularzach, o których mowa w rozdz. X ust. 2 SIWZ – dotyczy to tylko części nr 1 i 3 zamówienia.

Szczegółowe informacje zawiera rozdział VI SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

1) część nr 1 zamówienia 35 000,00 PLN słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł, zero groszy;

2) część nr 2 zamówienia 900,00 PLN słownie: dziewięćset zł, zero groszy.

3) część nr 3 zamówienia 10 000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy zł, zero groszy.

Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – dot. części nr 1 zam. oraz części nr 3 zam.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2020