Storitve - 123764-2015

Prikaži skrčeni pogled

10/04/2015    S70

Belgija-Bruselj: Študija o stroških davčne skladnosti za MSP

2015/S 070-123764

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Covent Garden 2, place Rogier 16, pisarna 12/27
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
V roke: L. Vari
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Telefaks: +32 22973512

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/easme

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=794

Dodatne informacije dobite pri:
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Covent Garden 2, place Rogier 16, pisarna 12/27
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
V roke: L. Vari
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=794

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=794

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Študija o stroških davčne skladnosti za MSP
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi ponudnik storitev, z izjemo prostorov EASME ali Evropske komisije. Največ 4 koordinacijski sestanki (delavnice) z EASME in/ali Evropsko komisijo bodo potekali v Bruslju.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
EASME želi skleniti storitveno pogodbo za študijo o stroških davčne skladnosti za mala in srednja podjetja (MSP).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Delo za izvedbo tega naročila je ocenjeno na največ 500 000 EUR brez DDV.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
EASME/COSME/2015/004.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.7.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 23.7.2015

Kraj:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), Covent Garden 2, soba COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranja ponudb se lahko udeleži 1 zastopnik posameznega ponudnika (glej razpisno dokumentacijo).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.12.2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (v nadaljevanju „COSME“) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES. Natančneje temelji na Izvedbenem sklepu Komisije z dne 29.10.2014 o sprejetju delovnega programa za leto 2015 in financiranju izvajanja Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja, C(2014) 8044 final, in njegovi prilogi, delovnem programu 2015, podpornem ukrepu GRO/SME/15/C/N142 – trgi proizvodov na biološki osnovi.
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31.3.2015