W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 123996-2022

09/03/2022    S48

Polska-Warszawa: Mikroskopy

2022/S 048-123996

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325825
Adres pocztowy: ul. Pasteura 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-093
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Boguta
E-mail: przetargi@nencki.edu.pl
Tel.: +48 225892000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nencki.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki danych uzysk. metod bioobrazow z algoryt dekonwolucji obrazów,oprogramowanie do model oddziaływań białko-ligand oraz oprogramowania sterując. mikroskopem elektronowym

Numer referencyjny: AZP-261-04/2022
II.1.2)Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa oprogramowania do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów, oprogramowania do modelowania oddziaływań białko-ligand oraz oprogramowania sterującego mikroskopem elektronowym, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa: oprogramowania będącego elementem wyposażenia Stanowiska przechowywania oraz wysokoprzepustowej analizy danych biologicznych (Stanowisko nr 8) w Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych (Obszar III) w ramach projektu NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, nr POIR.04.02.00-00-C004/19. Zamówienie obejmuje trzy części w celu umożliwienia złożenia osobnych ofert na te części. Wykonawca przystępujący do przetargu będzie mógł złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części, tj. na jedną, więcej lub na wszystkie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenie oprogramowania do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie do obróbki danych uzyskanych metodami bioobrazowania z algorytmem dekonwolucji obrazów

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz Parametry dla części nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 40 %- 40 pkt
Cena - Waga: 60 % – 60 pkt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dot. projektu pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do modelowania oddziaływań białko-ligand (licencja akademicka).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenie urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie do modelowania oddziaływań białko-ligand (licencja akademicka).

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz Załączniku nr 2.2 do SWZ – Formularz Parametry dla części nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość trwania licencji wraz z długością gwarancji / Waga: 40 %- 40 pkt
Cena - Waga: 60 % – 60 pkt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dot. projektu pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie sterujące mikroskopem elektronowym

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenie urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie sterujące mikroskopem elektronowym.

Oprogramowanie sterujące posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem elektronowym JEOL JEM 1400 lub równoważne oprogramowanie dedykowane do innego mikroskopu – możliwe do zastosowania w mikroskopie posiadanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz w załączniku nr 2.3 do SWZ – Formularz Parametry dla części nr 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 40 %- 40 pkt
Cena - Waga: 60 % – 60 pkt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dot. projektu pt. NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane zostały w SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte w zakresie; nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej lub miejscach zamieszkania, oraz ceny ich ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków oraz dokumenty składane na wezwanie

zamawiającego – zgodnie z SWZ

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp

3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy

Pzp.

4. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

5. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania

po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.

6. Wymagania stawiane Wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu oraz wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SWZ.

7. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja (tj. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej (do Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@nencki.edu.pl ; do Wykonawcy na adres podany we wniosku/ofercie). Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortal i ePUAP (służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty) zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Na czynność Zamawiającego:

1. 10 dni – jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 15 dni – jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3. 10 dni – na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia;

4. 10 dni od dnia, w którym powzięto / można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1–3.

Na zaniechanie czynności:

1. 30 dni od publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – od nieprzesłania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

2. 6 mies. od zawarcia umowy – od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia / o wyniku postępowania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2022