Roboty budowlane - 124806-2017

04/04/2017    S66

Polska-Warszawa: Budowa kolei

2017/S 066-124806

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL1 REGION CENTRALNY
Kod pocztowy: 03-732
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Regiona Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
E-mail: anna.matuszek@plk-sa.pl
Tel.: +48 717173338
Faks: +48 717175589
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.plk-sa.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.plk-sa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowycmi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st. Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Z.

Numer referencyjny: IREZA4h-216-19/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45234100 Budowa kolei
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia pn.: Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st. Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach” jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz projekt i prace budowlane na ośmiu obiektach inżynieryjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 125 906 340.92 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz projekt i prace budowlane na ośmiu obiektach inżynieryjnych.

Zakres zadania:

— Modernizacja całej nawierzchni torowej (tory i podtorze) dostosowanej do nowego układu na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wewnętrznych i zewnętrznych na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Modernizacja urządzeń elektroenergetyki kolejowej na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Modernizacja sieci trakcyjnej dostosowanej do układu torowego na stacji Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko.

— Wymiana urządzeń przejazdowych w km 56,787; 58,059; 61,754; 62,163 i 63,715.

— Budowa nowego przystanku osobowego Wałbrzych Śródmieście.

— Dokonanie certyfikacji.

— Likwidacja zbędnej infrastruktury.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 83 937 560.61 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.W Post. mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 z wyłączeniem przesłanek określonych w ust.1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust.1 pkt.13 lit. d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 IDW. 2.Zgodnie z art. 22 ust.1b Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zdolności technicznej lub zawodowej. 3.Każdy z Wykonawców złoży JEDZ, którego wzór stanowi Zał. nr 6 do IDW. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem (Zał. nr 3 do IDW). 6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. 1.wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 2.dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane 3.inne dokumenty–jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2IDW 4.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 5.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 6.część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również odpowiednio z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania-za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres 7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 21 Ustawy 9.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wył. przesłanki zawartej w art.24 ust. 1 pkt 13 d) Pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp 10.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13 (z wył. przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d Pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 28 800 000 PLN;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 7 200 000 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: a) budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) 12 (dwunastu) km nawierzchni kolejowej obejmujących szlak (na linii jedno lub dwutorowej) i stację kolejową, przy czym jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy 12 (dwunastu) km nawierzchni kolejowej na podstawie więcej niż jednego zamówienia, to co najmniej jedno z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 6 (sześć) km, przy czym jeden z odcinków powinien obejmować również stację kolejową budowę/przebudowę peronu wraz z budową tunelu/przejścia pod torami i montażem wind. b)zadanie/zadania o wartości łącznej co najmniej 30 000 000 PLN brutto, polegających na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej.

B. Wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik Budowy, Kierownik robót torowych, Kierownik robót konstrukcyjnych, Kierownik robót mostowych, Kierownik robót telekomunikacyjnych i radiowych, Kierownik robót elektrycznych elektroenergetycznych, Kierownik robót elektrotrakcyjnych, Kierownik robót z zakresu zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, Projektant w specjalności teletechnicznej, Projektant w specjalności mostowej, Koordynator prac projektowych, .Osoba pełniąca nadzór geodezyjny.

C. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia: co najmniej po 1 jednostce: wysokowydajną oczyszczarką tłucznia z wagonami taśmociągowymi, profilarka tłucznia, profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z odpowiednim osprzętem, podbijarka torowa,

podbijarka rozjazdowa, zestaw do dynamicznej stabilizacji torów z zagęszczeniem podsypki od czoła podkładów, żuraw drogowy lub kolejowy, zgrzewarka torowa do szyn z rejestratorem monitorowania i zapisywania procesu zgrzewania, spycharka gąsienicowa, zestaw wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki, pociąg sieciowy, palownica.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) Całkowita cena brutto – waga: 60 %

b) Termin realizacji zamówienia/robót budowlanych – waga 30 %

Skrócenie o 1, 2 lub 3 miesiące (liczba miesięcy o jaką można skrócić termin realizacji zamówienia jest liczbą całkowitą);

Dopuszcza się maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 3 miesiące od podpisania umowy.

c) Okres gwarancji/okres rękojmi – waga 10 %.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 500 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN). Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:

MBANK S.A. 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy stanowią Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji – Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław sala 108, piętro I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

II.1.1 Przebudowa st. Wałbrzych Szczawienko i st.Świebodzice oraz budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”

1. Zam. przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, udzielone aneksem mogą obejmować: dokumentację projektowa, roboty branży nawierzchnia i podtorze, obiekty inżynieryjne, perony z infrastrukturą pasażerską, srk (zew. i wew.), elektroenergetyka, sieć trakcyjna, obiekty kubaturowe, obiekty inżynieryjne. 2. Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: robotników budowlanych/operatorów sprzętu budowlanego/monterów w zakresie związanym z wykonywaniem rozbiórki, budowy, przebudowy, wymiany nawierzchni kolejowej i podtorza oraz w zakresie opisanym w zał. nr 3 PFU pkt. 3.7.3. Obiekty Inżynieryjne. Sekcja III.1.1.11.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;12.oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW);13 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW);14.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 15.dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ustawy Pzp, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW);16.oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1. – 9.8.4.IDW składa dokumenty wg w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), tj.:a. informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;b. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,c. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 9.8.5, 9.8.6, 9.8.7 i 9.8.8 IDW

IV.2.6) okres w miesiącach 3 tj. 90 dni.

Zamawiający może skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017