Dostawy - 125811-2020

16/03/2020    S53    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Brzeziny: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 053-125811

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Brzeziny
Krajowy numer identyfikacyjny: RI.271.22.2019
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16
Miejscowość: Brzeziny
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Korbień
E-mail: rgi@brzeziny.pl
Tel.: +48 468742224
Faks: +48 468742793

Adresy internetowe:

Główny adres: www.brzeziny.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny.

Numer referencyjny: RI.271.22.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie:

— 149 szt. instalacji fotowoltaicznych

— 79 szt. pomp ciepła powietrze woda typu monoblok

O rozmiarze i lokalizacji wskazanej w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 6 597 856.00 PLN / Najdroższa oferta: 9 827 422.61 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Brzeziny

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie:

— 149 szt. instalacji fotowoltaicznych

— 79 szt. pomp ciepła powietrze woda typu monoblok

O rozmiarze i lokalizacji wskazanej w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający podkreśla, że teren miasta Brzeziny znajduje się częściowo w strefie konserwatorskiej. Wykonawca jest zobligowany do uzyskania opinii/uzgodnienia/decyzji właściwego Konserwatora Zabytków i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:

1) wykonać dokumentację projektową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, w tym (jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa) prawomocne pozwolenie na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonanych prac oraz pozwolenie na użytkowanie,

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1. projekt budowlany obejmujący cały zakres realizowanego zadania – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i pdf. (płyta CD),

2. przedmiary robót budowlanych dla każdej branży – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),

3. kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD).

2) wykonać roboty budowlano-montażowe instalacji zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego oraz zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

3) wykonać system monitorujący pracę instalacji PV,

4) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie,

5) zapewnić obsługę geodezyjną – tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza (jeśli będzie wymagana obowiązującymi przepisami prawa),

6) przeprowadzić szkolenie użytkowników obiektów z obsługi instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji pomp ciepła, a także przekazanie użytkownikom obiektów w wersji papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,

7) przeprowadzić rozruch technologiczny,

8) wykazać zakładany efekt ekologiczny,

9) wykonać bezpłatny przegląd techniczny wbudowanych instalacji fotowoltaicznych oraz wbudowanych instalacji pomp ciepła w okresie trwania gwarancji (przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem i nie później niż w okresie 4 lat od daty zakończenia budowy).

Zamówienie będzie wykonywane w trzech etapach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/18-00 pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-477908
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 101611814
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
Tel.: +48 422260453

Adres internetowy: www.flexipowergroup.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 345 977.00 PLN
Najtańsza oferta: 6 597 856.00 PLN / Najdroższa oferta: 9 827 422.61 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182. ustawy Pzp

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020