Usługi - 126443-2020

16/03/2020    S53

Polska-Warszawa: Usługi konfiguracji oprogramowania

2020/S 053-126443

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Tel.: +48 223184311
Faks: +48 223185411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.arimr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcy

Numer referencyjny: DPiZP.2610.19.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Zamawiającym”) usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcy.

2.1. Usługi świadczone będą w podziale na następujące grupy usług:

2.1.1. grupa usług utrzymania środowisk (G1), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, w tym:

2.1.1.1. usługa administracji środowiskami (G1U1), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1A do wzoru umowy;

2.1.1.2. usługa monitorowania dostępności i wydajności (G1U2), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1B do wzoru umowy;

2.1.1.3. usługa instalacji (G1U3), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1C do wzoru umowy;

Ciąg dalszy w sekcji II.2.4)

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 82 063 984.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514100 Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72315000 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Cd. sekcji II.1.4)

2.1.2. grupa usług zapewnienia jakości (G2), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2 do wzoru umowy, w tym:

2.1.2.1. usługa usuwania wad (G2U1), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2A do wzoru umowy;

2.1.2.2. usługa zarządzania kodem i dokumentacją (G2U2), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2B do wzoru umowy;

2.1.2.3. usługa integracji i certyfikacji (G2U3), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2C oraz 2C1 do wzoru umowy;

2.1.3. grupa usług administracji systemem informatycznym (G3), szczegółowo opisana w Załączniku nr 3 i 3A do wzoru umowy;

2.1.4. grupa usług rozwoju (modyfikacji) (G4), szczegółowo opisana w Załączniku nr 4 i 4A do wzoru umowy.

2.2. Niezależnie od powyższych grup usług, w zakres usług wchodzą również świadczone przez Wykonawcę:

2.2.1. usługi zleceń operacyjnych, szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 do wzoru umowy;

2.2.2. usługi okresu przejściowego, szczegółowo opisane w punkcie 6 wzoru umowy oraz Załączniku nr 7 do wzoru umowy;

2.2.3. usługi związane z przekazaniem usług, szczegółowo opisane w punkcie 15 wzoru umowy.

2.3. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w czasach reakcji (zgodnie z zakresem opisanym w pkt 2 Załącznika nr 9 do wzoru umowy) oraz zapewni prowadzenie biura projektu Wykonawcy zgodnie z zakresem opisanym w pkt 3.39 Załącznika nr 13 do wzoru umowy.

2.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 2.3, w związku z tym, że wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Ww. osoby powinny być zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

2.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług oraz w terminie 5 dni roboczych pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego przez cały okres realizacji umowy, składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób oraz podania wykonywanych przez nie czynności, o których mowa w pkt 2.3.

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 2.4, korzystając z uprawnień wynikających z umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do właściwego organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt 2.4. W przypadku ujawnienia przypadku naruszającego wymaganie, o którym mowa w pkt 2.4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonego naruszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych oraz na przedstawienie dowodów usunięcia takiego naruszenia w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonego naruszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w pkt 2.4 i pkt 2.5.

2.7. Usługa utrzymania i usługa modyfikacji finansowane będą przez Zamawiającego w ramach odrębnych dotacji pochodzących z budżetu państwa podlegających odrębnym zasadom rozliczania. Każda z usług jest usługą odrębną o określonym zakresie i realnej wartości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ofercie zgodnie z formularzem ofertowym. W związku z powyższym wartość usługi modyfikacji musi stanowić minimum 61,38 % ceny oferty. Realizacja usługi modyfikacji będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i sporządzanie dokumentów w języku polskim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: deklarowany czas przekazania oprogramowania modyfikacji do testów akceptacyjnych / Waga: 24
Cena - Waga: 55
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dot. sekcji II.2.7) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 47 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 8.1. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych zero groszy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 178-403596
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comarch Polska S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II nr 39A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 82 063 984.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 098 370.99 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

W zakresie usług utrzymania i rozwoju systemu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. sekcji III.2.2)

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IV.3 pkt 2.1.1–2.1.9 SIWZ.

Zamawiający informuje, że:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

1.1. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu (wybranemu w ramach niniejszego postępowania) Wykonawcy usług, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wartości netto: 22 260 487,76 PLN.

1.2. Zakres usługi objętej zamówieniem, o którym mowa w pkt 1.1, będzie polegał na powtórzeniu wykonania przez Wykonawcę usług wskazanych w rozdziale I pkt 2.1.2.3. pkt 2.1.4. oraz pkt 2.2.1. SIWZ, w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego.

1.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1.1, zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z dotychczasowym (wybranym w ramach niniejszego postępowania) Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.4. Wykonawca, w odniesieniu do zamówień o których mowa w pkt 1.1, zobowiązany będzie zastosować ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych usług nie wyższe niż wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia wyższych cen jednostkowych jeżeli będzie to obiektywnie uzasadnione, w szczególności z uwagi na zmianę warunków rynkowych.

1.5. Termin wykonania zamówienia o którym mowa w pkt 1.1 zostanie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy, o której mowa w pkt 1.3, w drodze negocjacji.

1.6. Odpowiednie zastosowanie znajdą także postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, której wzór stanowi załączniki nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiającego informuje, że dokumentacja i kody źródłowe do systemu OFSA związane z opisem przedmiotu zamówienia stanowią część SIWZ o poufnym charakterze. Załączniki nr 5, nr 8 i nr 11 i nr 12 do zarządzenia nr 40 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa informacji ARiMR w późn. zm. zostaną udostępnione Wykonawcom na zasadach tożsamych do zasad udostępniania dokumentacji i kodów źródłowych do systemu OFSA. Sposób udostępniania przez Zam. tej części SIWZ został zamieszczony w rozdz. I.1.1. SIWZ.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020