W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 126613-2021

12/03/2021    S50

Chorwacja-Đakovo: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 050-126613

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 015-034355)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Đakovački vodovod d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 04829242916
Adres pocztowy: Bana Josipa Jelačića 65
Miejscowość: Đakovo
Kod NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Kod pocztowy: 31400
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Radoslav Širić; Tatjana Biberović
E-mail: biberovic.tatjana@dj-vodovod.hr
Tel.: +385 916200809
Faks: +385 31812012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dj-vodovod.hr
Adres profilu nabywcy: www.dj-vodovod.hr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Izgradnja linijskih građevina aglomeracije Semeljci

Numer referencyjny: 111/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Izgradnja linijskih građevina aglomeracije Semeljci.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 015-034355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rok za dostavu ponuda
Zamiast:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Datum javnog otvaranja ponuda
Zamiast:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/03/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: