Usługi - 126789-2021

Submission deadline has been amended by:  184768-2021
12/03/2021    S50

Polska-Grudziądz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 050-126789

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Opec-Ineko Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 7
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
E-mail: gz@gpp.grudziadz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”

Numer referencyjny: PN/03/21
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług inżyniera kontraktu dla planowanego przez Zamawiającego przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”, których zakres został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
79100000 Usługi prawnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grudziądz

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług inżyniera kontraktu dla planowanego przez Zamawiającego przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”, których zakres został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

1) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: PFU);

2) przygotowanie dokumentów przetargowych (specyfikacja warunków zamówienia, projekt kontraktu) w celu wyłonienia generalnego Wykonawcy zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych;

3) wspieranie Zamawiającego podczas procedury wyboru generalnego Wykonawcy, poprzez przygotowywanie odpowiedzi na złożone pytania przez Wykonawców, weryfikację złożonych ofert pod kątem możliwości realizacji inwestycji na podstawie założeń przedstawionych w ofertach, włącznie z oceną techniczną i prawną ofert;

4) przygotowywanie organizacyjne inwestycji w zakresie obowiązków leżących po stronie Zamawiającego, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych m.in. z generalnym Wykonawcą oraz innych spotkań dotyczących inwestycji;

5) prowadzenie w imieniu Zamawiającego kontroli i nadzoru nad budową biomasowej jednostki kotłowej oraz jej uruchomieniem, uwzględniając rozruch instalacji dla każdego etapu inwestycji odrębnie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie inwestycyjne będzie dofinansowane z NFOŚiGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotacja) oraz programu priorytetowego nr 5.22 „Międzydziedzinowe współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021” (pożyczka uzupełniająca).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 2;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5.

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 14.1.1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp);

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Część dalsza w sekcji III.1.2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp);

8) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

3. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;

2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi nadzoru inwestorskiego min. 1 roboty budowlanej, obejmującej budowę kotła biomasowego o mocy w paliwie ≥ 10 MW opalanego biomasą w postaci słomy lub zrębki drzewnej,

Część dalsza w sekcji III.1.3

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą brały udział w realizacji zamówień, to jest:

— koordynator realizacji zamówienia, który posiada doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 budowy obiektu energetycznego o mocy w paliwie ≥ 10 MW, opalanych biomasą,

— 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp (specjalisty ds. BHP),

— 1 osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu w imieniu Zamawiającego postepowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE lub z Funduszy norweskich i EOG, w tym wykaże się przygotowaniem co najmniej jednego postępowania współfinansowanego na robotę budowlaną o wartości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), osoba ta w ramach tego zamówienia musiała przygotować co najmniej SIWZ/SWZ, umowę, protokół, ogłoszenie. Ponadto musi posiadać doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiającego przed KIO,

— 1 osoba posiadająca doświadczenie w przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego obiektu energetycznego o mocy w paliwie nie mniejszej niż 10 MW opalanego biomasą,

— 1 osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji obiektów energetycznych w branży AKPiA,

— 3 osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności:

• konstrukcyjno-budowlanej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na następujący numer rachunku bankowego: 71 1160 2202 0000 0004 8556 4066 (rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego – Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.) z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;

2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4) przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze projektem umowy, wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/04/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/04/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32–36; 86-300 Grudziądz działa jako Pełnomocnik Zamawiającego – Opec-Ineko Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2021