Paslaugos - 127000-2014

Pateikti glaustą rodinį

15/04/2014    S74

Belgija-Briuselis: Tyrimas dėl Europos Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

2014/S 074-127000

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas
Adresas: SPA2, 01/51
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=419

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas
Adresas: SPA2, 01/51
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=419

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Tyrimas dėl Europos Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 10: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: užduotys bus vykdomos rangovo nurodytose patalpose. Ne daugiau nei 3 koordinavimo susitikimai su perkančiąja organizacija bus vykdomi Briuselyje.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Sutarties tikslas – pateikti išsamią ir struktūrizuotą informaciją apie ES pagrindinių prekybos partnerių, kurie nėra Sutarties dėl viešųjų pirkimų (GPA) šalys (pvz., Brazilija, Kinija, Indija, Meksika, Rusija ir Turkija), viešųjų pirkimų rinkas ir nustatyti bet kokias protekcionistines priemones, reguliavimo ir ne reguliavimo, kurios riboja patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.
Kad būtų nustatyti prioritetai ir stiprinama ES padėtis palaikant kontaktus su daugeliu trečiųjų šalių, ypač būsimo jų prisijungimo prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Sutarties dėl viešųjų pirkimų (GPA) kontekste, reikalinga tiksli informacija apie viešųjų pirkimų rinkų struktūrą, lygį ir organizavimą. Šiuo metu turima mažai informacijos apie viešųjų pirkimų rinkų trečiosiose šalyse atvirumą, todėl, siekiant surinkti atitinkamus duomenis, yra reikalinga sudėtinga ekonominė ir statistikos analizė.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79300000 Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika, 79311400 Ekonominių tyrimų paslaugos, 79330000 Statistinės paslaugos, 79310000 Rinkos tyrimų paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Šiame kvietime dalyvauti konkurse numatyta visų nurodytų užduočių vykdymo suma – 300 000 EUR, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas bei kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Jokia sutartis, viršijanti šią sumą, nebus svarstoma.
Numatoma vertė be PVM: 300 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 8 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Komisija gali kreiptis į konkurso dalyvius, kad jie pateiktų garantiją arba vykdymo garantiją pagal konkurso specifikacijose pateiktas sąlygas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso dokumentus.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai privalo užpildyti į konkurso specifikacijas įtrauktą formą ir pateikti joje reikalaujamus dokumentus.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Siūlomos metodikos kokybę ir tinkamumą. Lyginamasis svoris 50

2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 30

3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 10

4. Pasiūlymo skaitomumą, aiškumą ir rišlumą. Lyginamasis svoris 10

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
MARKT/2014/011/C.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
21.5.2014
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 2.6.2014 - 14:00

Vieta:

rue de Spa 2, 1-as aukštas, SDR A030 kabinetas, 1000 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Bendrovės, pageidaujančios dalyvauti, turi pranešti apie savo ketinimą el. paštu ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu bent prieš 48 valandas. Minėtą pranešimą turi pasirašyti įgaliotas konkurso dalyvio atstovas ir nurodyti vardą bei pavardę asmens, kuris konkurso dalyvio vardu dalyvaus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai jam tampa žinoma.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
3.4.2014