TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Bunuri - 127137-2017

05/04/2017    S67    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Suceava: Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare

2017/S 067-127137

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: ec. Dorel Guliciuc, ing. Lacramioara Murariu
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/295
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract de achizitie publica de aparatura medicala-statie centrala de sterilizare.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

Cod NUTS RO215

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Contract de achizitie publica de aparatura medicala-statie centrala de sterilizare-un singur lot, conform Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 3 050 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33191000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
1.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Contract de furnizare aparatura medicala-statie centrala de sterilizare pentru o perioada de 3 luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Statie centrala de sterilizare
1)Descriere succintă:
Sterilizator pentru dispozitive termosensibile – 1 buc. Masina de spalat – dezinfectat dispozitive medicale – 2 buc. Compresor automatizat, controlat cu presostat reglabil -1 buc. Aparat de sigilat automat cu cap rotativ – 1 buc. Aparat de sigilat cu debitare programabila – 1 buc. Aparat de curatat cu ultrasunete – 1 buc. Sistem de trasabilitate si documentare – 1 buc. Statie de tratare a apei – 1 buc. Sterilizator cu abur de capacitate mare – 1 buc. Sterilizator cu abur de capacitate medie – 1 buc. Accesorii statie centrala de sterilizare: -lavoar de spalare manual cu un bazin central si baterie multifunctionala -2 buc. -polita superioara din otel inox 1400x300 mm -2 buc. – protectie perete – 2 buc. -set perii curatare instrumentar – 2 buc. -masa inox mobila 1200x700x900 mm – 1 buc. -raft depozitare mobil cu 4 nivele cu polite realizate din otel inoxidabil – 2 buc. – troliu de transport deschis cu mâner, pe 3 nivele – 2 buc. – masa inox mobila 750x650x800 mm – 1 buc. – pistol cu aer comprimat si apa – 3 buc. – troliu de transport cu 3 niveluri din otel inox – 3 buc. – masa de împachetare cu accesorii – 3 buc. – container de decontaminare dimensiuni 530x325x200 mm – 20 buc. – container de decontaminare dimensiuni 530x265x100 mm -20 buc. – container de decontaminare dimensiuni 325x265x100 mm – 20 buc. – container 1/1 600x300x280 mm cu capac de protectie – 40 buc. – container 1/1 600x300x160 mm cu capac de protectie – 25 buc. – container 3/4 460x300x160 mm cu capac de protectie – 5 buc. – container 3/4 460x300x110 mm cu capac de protectie – 5 buc. – container 1/2 300x130x160 mm cu capac de protectie – 30 buc. – container 300x130x95 cu capac cu filtru PTFE – 25 buc. – sigilator plastic a câte 500 pungi – 20 buc. – suport de fixare 11 locasuri diametru de insertie 3÷9 mm -20 buc. – rastel inox depozitare material steril 1200x600x1200 mm-3 buc. – sine cu prindere pe perete min 1800 mm – 4 buc. – cosuri inox cu prindere la sine de perete – 8 buc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33191000

3)Cantitate sau domeniu:
Statie centrala de sterilizare- 1 bucata.
Cost estimat fără TVA: 3 050 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 30 500 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Proced. de achiz. - L. Deschisa Online. Se va incheia un contract de achiz. publica ptr. o perioada de 3 luni. Gar. de part. se achita in suma de 30 500 RON. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Gar. de particip. se va const. conf. art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006. Criteriul de atribuire- pretul cel mai scazut. Crit. de calif. si selectie: Ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prevazute la art. 164, 165, 167 din Lg. nr. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/form., Decl. privind neincadrarea in prev. art. 60/L. 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016; Doc. justif. care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conf. art. 63, alin. 1) din LG 98/2016 coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016, pers. cu functii de decizie din cadrul AC în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: ec. Vasile Rîmbu-manager, dr. Doina Elena Ganea-dir. medical, ec. C-tin. Boliacu- dir. fin.- contabil, ec.C-tin Timofticiuc- dir. adm., ec. Daniela Crap – sef Birou Licitatii.
Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul ec. este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacit. profesionala de a realiza activitatile care fac ob. contr. Ofertantul va elabora of.tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
31.3.2017