Usługi - 12728-2019

10/01/2019    S7    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Wynajem kablowych łączy telefonicznych

2019/S 007-012728

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 240-548203)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
Kielce
25-372
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wąsowicz
Tel.: +48 413492930
E-mail: ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl
Faks: +48 413492935
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego

Numer referencyjny: 082/PN/2018
II.1.2)Główny kod CPV
64214400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 240-548203

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:40
Powinno być:
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 10:40
VII.2)Inne dodatkowe informacje: