Servicii - 127301-2017

05/04/2017    S67    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 067-127301

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice
În atenția: Maria Mezei
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr. 4, V.Babes – Timisoara la corpurile C2-7 din CF – respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica”.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
La sediul prestatorului, Spitalul V. Babes (daca este cazul), sediul autoritatii contractante (daca este cazul).

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Serv. de proiect. si asis. teh. din partea proiectant pt. invest Cresterea ef. energetice prin reab. constr. si inst. la Spitalul clinic nr. 4, V.Babes – TM la corpuri C2-7 din CF – respectiv corp Adm, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centr. Termica.
Cost estimat fără TVA: 117 647,94 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79933000, 71220000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza contr. care se va incheia se vor presta urmat: a) Elab. audit energetic; b) Elab. Expertiz teh.; c) Doc. pt aviz lucr de interventie, incl devizul general conform HG 907/2016 (DALI); d) Doc. pt. obt. aviz ISC, incl. Avizul Ministerului Sanatatii privind oport investitiei, si alte avize daca este cazul (ex. Aviz de Mediu); e) Rapoarte prin care se asigura asist. teh. din parte proiectantului: – pe parcursul elab Cererii de Finantare de catre beneficiar si eval DALI de catre OI, pana la finalizarea eval. teh. si financ. din parte OI; – pana la semnarea Contr. de finantare dintre beneficiar si Autoritatea de Management a POR; Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret.Doc. de atrib nece intoc ofertelor de catre op. ec. interesati, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor de catre op. ec. interesati, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089613
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. De. I. Dobrescu nr. 2-4
030084 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicu@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
31.3.2017