Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 127376-2020

17/03/2020    S54

Polska-Warszawa: Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu informacyjnego Schengen (system A2SISII)

2020/S 054-127376

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 032-074107)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu informacyjnego Schengen (system A2SISII)

Numer referencyjny: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem umowy ramowej jest realizacja skutecznego rozwiązania ICT (to jest systemu A2SISII), który zapewni zespołom Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej dostęp do systemu informacji Schengen zgodnie z obowiązującymi rozporządzaniami (np. Rozporządzenie (UE) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oprogramowania ICT, które pozwoli zespołom EBCG na dostęp do systemu informacji Schengen — dalej system A2SISII, w tym na dostęp do wyników związanych z jego projektowaniem, opracowaniem, testowaniem, wdrożeniem i szkoleniem na potrzeby użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz administratorów. Przedmiotem umowy ramowej, która ma zostać zawarta w wyniku przetargu jest zapewnienie produktów i usług w celu wsparcia i utrzymania systemu A2SISII, a także przeprowadzenia zmian jego funkcjonalności oraz podstawowej infrastruktury technicznej w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie prawne, polityczne, organizacyjne i techniczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 032-074107

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: