Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 12823-2020

13/01/2020    S8

Belgia-Bruksela: Wspieranie sieci europejskich zarządców infrastruktury kolejowej PRIME w jej działaniach

2020/S 008-012823

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General for Mobility and Transport
Adres pocztowy: Avenue du Bourget 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Ms Annika Kroon/Ms Kathrin Obst
E-mail: MOVE-PRIME@ec.europa.eu
Tel.: +32 22964493 / +32 22965616
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/transport/index_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wspieranie sieci europejskich zarządców infrastruktury kolejowej PRIME w jej działaniach

II.1.2)Główny kod CPV
71311200 Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie Komisji Europejskiej w krótkim terminie wysoko wykwalifikowanej zewnętrznej wiedzy specjalistycznej w celu wsparcia sieci europejskich zarządców infrastruktury kolejowej PRIME we wdrażaniu działań określonych w art. 7 lit. f dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, zmienionej dyrektywą (UE) 2016/2370. W zakres zadań objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert może wchodzić wsparcie techniczne, analityczne, komunikacyjne i administracyjne w 3 dziedzinach:

1) Wspieranie analizy porównawczej wydajności zarządców infrastruktury kolejowej;

2) Badania tematyczne i projekty doraźne związane z zarządzaniem infrastrukturą;

3) Pomoc w przygotowaniu wydarzeń i komunikacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 550 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: waga kryteriów jakościowych / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: tak. Numer identyfikacyjny projektu: Działanie wspierające program CEF

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 142-348686
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: MOVE/C3/2019-515
Nazwa:

Umowa ramowa o wspieranie sieci europejskich zarządców infrastruktury kolejowej PRIME w jej działaniach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Civity Management Consultants GmbH and Co. KG
Krajowy numer identyfikacyjny: HRA 111 822 and HRB 114 367
Adres pocztowy: Groβe Reichenstraβe 27
Miejscowość: Hamburg
Kod NUTS: DE600 Hamburg
Kod pocztowy: 2057
Państwo: Niemcy
Adres internetowy: https://civity.de/de/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 550 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 550 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 20 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/01/2020