29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 129445-2021

15/03/2021    S51

Włochy-Bari: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

2021/S 051-129445

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Acquedotto pugliese SpA
Adres pocztowy: via Cognetti 36
Miejscowość: Bari
Kod NUTS: ITF47 Bari
Kod pocztowy: 70121
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: direzione Procurement
E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it
Tel.: +39 0805723491
Faks: +39 0805723018
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aqp.it
Adres profilu nabywcy: http://www.aqp.it
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://appalti.aqp.it
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate

II.1.2)Główny kod CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione, suddivisa in 6 lotti.

L’importo complessivo massimo presunto dell'accordo quadro, per l’intera durata dello stesso, è pari a 6 685 076,12 EUR, esclusa IVA, di cui 5 092 393,39 EUR per costi di manodopera e 66 850,76 EUR per oneri della sicurezza. Trattasi di appalto misto di servizi e di lavori, in cui — ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 — vi è prevalenza dei primi sui secondi.

Il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 685 076.12 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lotto 1 — Provincia di Foggia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITF46 Foggia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Provincia di Foggia

II.2.4)Opis zamówienia:

Lotto n. 1 — Prov. FG — Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione — CIG: 86622846E3 — il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 560 584.33 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

AQP si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11o comma D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lotto 2 — Provincia BAT

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITF48 Barletta-Andria-Trani
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Provincia di Barletta Andria Trani

II.2.4)Opis zamówienia:

Lotto n. 2 — Prov. BAT — Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione — CIG: 8662329C04 — il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 575 436.80 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

AQP si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11o comma del D.Lgs. n. 50/2016..

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lotto 3 — Provincia di Bari

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITF47 Bari
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Provincia di Bari

II.2.4)Opis zamówienia:

Lotto n. 3 — Prov. BA — Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione — CIG: 866238061C — il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 453 893.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

AQP si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11o comma del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lotto 4 — Provincia di Taranto

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITF43 Taranto
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Provincia di Taranto

II.2.4)Opis zamówienia:

Lotto n. 4 — Prov. TA — Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione — CIG: 86623995CA — il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 960 835.07 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

AQP si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11o comma del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lotto 5 — Provincia di Brindisi

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITF44 Brindisi
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Provincia di Brindisi

II.2.4)Opis zamówienia:

Lotto n. 5 — Prov. BR — Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione — CIG: 866244079F — il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 818 575.19 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

AQP si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11o comma del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lotto 6 — Provincia di Lecce

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITF45 Lecce
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Provincia di Lecce

II.2.4)Opis zamówienia:

Lotto n. 6 — Prov. LE — Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità delle forniture idriche e di riattivazione delle utenze regolarizzate ed eventuali lavori propedeutici all’esecuzione delle attività di limitazione e sospensione — CIG: 8662502AC8 - il dettaglio dei servizi e dei lavori è contenuto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 315 751.74 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

AQP si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11o comma del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

a) l'offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2 % dell'importo dell'appalto;

b) polizze assicurative indicate nel capitolato speciale di appalto;

c) per l'aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell'Acquedotto pugliese SpA. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l'art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Acquedotto pugliese SpA — direzione Procurement — via Salvatore Cognetti 36, 70121 Bari

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle ditte interessate oppure persone munite di specifica delega.

È facoltà della stazione appaltante, qualora perduri l’attuale situazione di emergenza sanitaria, valutare che le sedute di gara siano celebrate in via telematica, senza l’accesso alla seduta da parte di alcun partecipante

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

a) deliberazione a contrattare prot. n. 15559 del 8.3.2021;

b) il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) è esclusa la competenza arbitrale;

d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; dette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;

h) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l'impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del servizio e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di RTI, consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;

i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;

j) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;

k) il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione del tipo di procedura adottata; eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;

l) ai fini di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente: www.aqp.it, nella sezione «Società trasparente»;

m) il RUP è il dott. Vincenzo Silvano, il responsabile del procedimento di gara è l'ing. Cristina Giordano;

n) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: TAR — Puglia
Adres pocztowy: piazza Massari 14
Miejscowość: Bari
Kod pocztowy: 70122
Państwo: Włochy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Responsabile del procedimento
Miejscowość: Bari
Państwo: Włochy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Acquedotto pugliese SpA — Direzione Procurement
Adres pocztowy: via Cognetti 36
Miejscowość: Bari
Kod pocztowy: 70121
Państwo: Włochy
Tel.: +39 0805723491
Faks: +39 0805723018
Adres internetowy: www.aqp.it
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2021