Dostawy - 129562-2017

06/04/2017    S68    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 068-129562

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
Osoba do kontaktów: Tymoteusz Gajek
58-300 Wałbrzych
Polska
Tel.: +48 746488127
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Faks: +48 746665960

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.wpwik.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
Polska

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów WPWiK Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SIWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do SIWZ.
2.Szczegółowy opis obiektów zamawiającego wraz z określeniem szacunkowego zapotrzebowania ilości energii elektrycznej oraz pozostałe dane niezbędne do przygotowania oferty opisano w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
UWAGA: obiekty posiadają układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.
3.Zamawiający udzieli Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży. Zamawiający dostarczy w terminie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu ewentualnej zmiany sprzedawcy.
4.Przewidywana ewentualna zmiana sprzedawcy energii będzie kolejną zmianą dla obu podmiotów (WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK).
5.Zamawiający nie korzystają z ofert promocyjnych i lojalizacyjnych.
6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2017 Zakończenie 31.7.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000 złotych, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
2.Termin i sposób wniesienia wadium.
1)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2)Obowiązek dochowania należytej staranności tj. dokonania wniesienia/wpłacenia wadium odpowiednio wcześnie leży po stronie wykonawcy.
3)Wadium wnoszone w formie pieniężnej uznaje się za wniesione, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
Wadium należy wpłacić przelewem na konto WPWiK Sp. z o.o. : 41 1560 0013 2664 2331 9000 0005. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej wpłaty. Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w kasie WPWiK Sp. z o.o. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym;
4)Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach (innej niż pieniądz) oryginały dokumentów zostały złożone w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.
3.Formy wniesienia wadium.
1)Wadium można wnosić w następujących formach:
a) pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r.Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w ust. 6, w jakich zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami. Wadium w formach wymienionych od pkt. 1 od lit. b do lit. e musi być wystawione na Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winny również wynikać: nazwa dającego zlecenie (wykonawca),określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,kwota gwarancji/poręczenia,oraz bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ust. 6 pkt. 2, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręcznie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego.
4.Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
5.Zwrot wadium.
1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2);
2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
4)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6.Zatrzymanie wadium.
1)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli żądano jego wniesienia);
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7.Inne postanowienia dotyczące wadium.
1)Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
2)W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen energii elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej Wykonawcy.
2.Ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej Wykonawcy nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowych zmian opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
3.Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie przetargowej Wykonawcy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
4.Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Zaleca się aby faktury za energię elektryczną zawierały informacje dotyczące stanów liczników i dat odczytu.
5.Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
6.Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.
7. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na otrzymanej fakturze VAT.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności.
9. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej zużytej faktycznie przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zgodnie z IRIESD OSD zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości.
10. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.8 2011 r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:
a)do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
b)do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. Zamawiający informuje, że wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Prawo zamówień publicznych z:
a)zamawiającym,
b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)członkami komisji przetargowej,
d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający dokona oceny spełniania wszystkich wymaganych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wymaganych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o formułę spełnia / nie spełnia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie powyższych warunków:
1)Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ)
w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 8 i 9 SIWZ oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
2)aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
3)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
6)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenach zawartych w ofertach) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
a)o których mowa w ust. 5 pkt 4) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;
b)których mowa w ust. 5 pkt 3), 5) i 8) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a) i lit b) tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit b) tiret drugi powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a) i lit b) tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit b) tiret drugi powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 4) składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 29.7.2016 roku (Dz.U.2016.1126) stosuje się.
8.Dokumenty innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca:
1)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) w zakresie wskazanym rozdz. V ust. 8 i 9 SIWZ dotyczące tych podmiotów.
2)Do oferty wykonawca załącza oświadczenie w postaci pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) albo inny dokumenty, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w rozdz. V ust. 3 SIWZ.
3)W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają
w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4)Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 4 pkt 1-6 SIWZ.
9. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
1)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
i dokumenty, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i ust. 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2)Wykonawca przedłoży wraz z ofertą odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdz. V ust. 7 pkt 4 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo jest/są do tego upoważnione, chyba że uprawnienie to wynika
z dokumentów dołączonych do oferty.
10. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty (JEDZ) w zakresie wskazanym rozdz. V ust. 8 i 9 SIWZ dotyczące tych podwykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego w tym zakresie przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) lub realizuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym o sumarycznym wolumenie nie mniejszym niż 13 GWh/rok przez minimum jeden rok wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane /lub są wykonywane.
UWAGA:
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcie postępowania.
2. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki:
wykaz dostaw ( załącznik nr 5 do SIWZ) wykonywanych lub wykonanych nie wcześniej niż
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
NSP/1/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.5.2017 - 12:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.5.2017 - 12:15

Miejscowość

Al. Wyzwoleni 39 w Wałbrzychu (sala konferencyjna, I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie ustawa z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm).
7.Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
8.Pod pojęciem „ustawy PZP” należy rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
9. Pozostałe wymagania reguluje SIWZ. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, co do wymaganych oświadczeń i dokumentów zastosowanie mają odpowiednio przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 1126) oraz ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, wraz z późniejszymi zmianami).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2017