Servicii - 129878-2020

Submission deadline has been amended by:  181182-2020
18/03/2020    S55

Belgia-Bruxelles: Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar și conținutul acestuia pentru clădirile autorităților contractante situate în Belgia

2020/S 055-129878

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană — Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Adresă: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Acest contract face obiectul unei proceduri comune cu 7 autorități contractante [a se vedea I.2)]
Adresă: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:

Instituțiile și agențiile menționate în documentele de consultare.

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar și conținutul acestuia pentru clădirile autorităților contractante situate în Belgia

Număr de referinţă: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Cod CPV principal
66510000 Servicii de asigurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Asigurarea este de tipul „toate riscurile, cu excepția”, cu alte cuvinte, clădirile sunt asigurate împotriva tuturor riscurilor, cu excepția celor excluse în mod explicit în contract.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar — lotul 1 — Comisia

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar și conținutul acestuia pentru clădirile Comisiei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar — lotul 2 — Comisia

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar și conținutul acestuia pentru clădirile Comisiei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar — lotul 3 — Consiliul UE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar și conținutul acestuia pentru clădirile Consiliului UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar — lot 4 — alte autorități contractante

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea împotriva incendiilor pentru parcul imobiliar și conținutul acestuia pentru clădirile Comitetului Regiunilor, ale Comitetului Economic și Social European, ale Agenției INEA, ale Întreprinderii Comune SESAR și ale Biroului Școlilor Europene.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Doar asigurătorii înregistrați în mod corespunzător vor putea depune oferte (a se vedea dosarul licitației).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/04/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/04/2020
Ora locală: 10:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

40 de luni după atribuirea prezentului contract.

VI.3)Informații suplimentare:

1) contractantul se angajează să garanteze automat, în condițiile contractului, orice creștere a zonelor asigurate, indiferent de cauze;

2) volumul estimat al contractului pentru cele 4 loturi: o suprafață totală de asigurat de mai mult sau mai puțin de 2 300 000 m2;

3) va fi posibilă o vizită pe teren (a se vedea punctul 3.1 din scrisoarea de invitație la licitație);

4) caietul de sarcini (și eventualele întrebările și răspunsuri cu privire la caietul de sarcini) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025 — site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație;

5) pentru lotul 4: agențiile executive pot fi incluse în contract în calitate de autorități contractante (în limita a 10 % din valoarea totală a contractului și pentru toate agențiile executive în ansamblu) în cazul în care, la momentul publicării acestei invitații la licitație, nu erau încă înființate în mod oficial, nici în curs de înființare și, în consecință, nu a putut fi specificată nicio denumire formală în documentele invitației la licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/03/2020