Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 129974-2016

Wyświetl widok skrócony

15/04/2016    S74

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 074-129974

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Europy w Kettlebell Lifting w terminie 11 – 15.5.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Europy w Kettlebell Lifting w terminie 11 – 15 maja 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, foldery, zaproszenia, teczki, identyfikatory) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, zamieszczeniu logo „Gdynia sport” na stronie internetowej www.champskettlebell.pl wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zawodów, na okres obowiązywania umowy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” na profilu Wykonawcy na facebook'u, na okres obowiązywania umowy itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy itp.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Agencji Reklamowej Bono Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie (71-220) przy ulicy Koralowej 23/1 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tych zawodów upoważniony do podpisywania umów z podmiotami trzecimi zainteresowanymi promowaniem się poprzez przedmiotową Imprezę. Właściciele Agencji Reklamowej Bono Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala spółka cywilna posiadają również niezbędną wiedzę i doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Mimo, iż „matecznikiem” kettlebell lifting jest Rosja i republiki poradzieckie, to sport ten z roku na rok staje się coraz popularniejszy w Europie Zachodniej i w USA. W Polsce trudno dziś znaleźć klub fitness czy siłownię, która nie byłaby wyposażona choćby w kilka odważników. Do popularyzacji kettlebell w naszym kraju ogromnie przyczyniło się Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness. W uznaniu tego dorobku International Union of Kettlebell Lifting wyróżniła Polskę, i tym samym Gdynię, jako Organizatora tegorocznych Mistrzostw Europy w kettlebell lifting. Zawody, na które przybędzie około 500 najlepszych zawodniczek i zawodników z całej Europy mają mieć w pełni profesjonalny charakter, włącznie z kontrolą antydopingową prowadzoną przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). To bardzo widowiskowa dyscyplina sportu. Zawodnicy występują z jednym lub dwoma odważnikami o wadze do 32 kg każdy i przez 10 minut stosując różne techniki unoszą ten ciężar nad głowę. Zwycięża ten, któremu udało się wykonać największą ilość powtórzeń. Przy każdym stanowisku znajduje się duża tablica elektroniczna, która pozwala publiczności na bieżąco obserwować osiągane wyniki i stan zmagań. Zawodnicy ćwiczyć będą w różnych kategoriach, zależnie między innymi od ich wieku i płci. Wszystkich startujących łączyć jednak będzie wspólna pasja do „giriewoj sport” oraz stalowy charakter i determinacja, tak niezbędne przy uprawianiu właśnie tej dyscypliny. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, okaże się ogromnym sukcesem oraz odbije się szerokim echem nie tylko na terenie Polski, ale i całej sportowej Europy. Z pewnością wydarzenie to będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.12.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Agencja Reklamowa Bono Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala spółka cywilna
Adres pocztowy: ul. Koralowa 23/1
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 71- 220
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2016