Prekės - 130390-2019

20/03/2019    S56

Lenkija-Katowice: Jungiamosios dėžutės

2019/S 056-130390

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 043-099170)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Czesław Kinder
El. paštas: c.kinder@pgg.pl
Telefonas: +48 327572919
Faksas: +48 327572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku – nr grupy 312-1

Nuorodos numeris: 701902235
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31224300 Jungiamosios dėžutės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku – nr grupy 312-1.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/03/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 043-099170

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 19/03/2019
Vietos laikas: 07:45
Turi būti:
Data: 29/03/2019
Vietos laikas: 04:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 17/05/2019
Turi būti:
Data: 27/05/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 19/03/2019
Vietos laikas: 08:00
Turi būti:
Data: 29/03/2019
Vietos laikas: 08:00
VII.2)Kita papildoma informacija: