Bunuri - 131093-2017

07/04/2017    S69    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Suceava: Aparate de diagnosticare

2017/S 069-131093

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: ec. Dorel Guliciuc, ing. Lacramioara Murariu
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/295
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract de furnizare aparatura medicala, divizat pe 10 loturi.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

Cod NUTS RO215

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Achizitie de aparatura medicala, divizata pe 10 loturi, conform Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 1 652 500 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100, 33121100, 33123200, 33161000, 33168000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
19.6.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Contract de furnizare aparatura medicala, divizat pe 10 loturi ,valabil pana la data de 31.12.2017.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Microtom
1)Descriere succintă:
Microtom – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 1 buc.
Cost estimat fără TVA: 38 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 380 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Electrodermatom
1)Descriere succintă:
Electrodermatom – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33161000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 2 buc.
Cost estimat fără TVA: 100 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 1 000 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Electroencefalograf 32 canale
1)Descriere succintă:
Electroencefalograf 32 canale – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33121100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 1 buc.
Cost estimat fără TVA: 130 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 1 300 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Electroencefalograf 64 canale
1)Descriere succintă:
Electroencefalograf 64 canale – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33121100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 2 buc.
Cost estimat fără TVA: 450 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 4 500 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Unitati suspendate 2 posturi
1)Descriere succintă:
Unitati suspendate 2 posturi – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 2 buc.
Cost estimat fără TVA: 150 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 1 500 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Coledoscop
1)Descriere succintă:
Coledoscop – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33168000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 1 buc.
Cost estimat fără TVA: 70 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 700 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Aparat diagnostic neuropatie autonoma periferica
1)Descriere succintă:
Aparat diagnostic neuropatie autonoma periferica – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 1 buc.
Cost estimat fără TVA: 104 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 1 040 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Pompa infuzie insulina
1)Descriere succintă:
Pompa infuzie insulina – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33194110

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 1 buc.
Cost estimat fără TVA: 17 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 170 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Electrocardiograf
1)Descriere succintă:
Electrocardiograf – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33123200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 7 buc.
Cost estimat fără TVA: 143 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 1 435 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Linie electrofiziologie cardiaca
1)Descriere succintă:
Linie electrofiziologie cardiaca – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate contract: = 1 buc.
Cost estimat fără TVA: 450 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Garantia de participare = 4 500 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Proced. de achiz. - L. Deschisa Online. Se va incheia un contract de achiz. publica pana la 31.12.2017. Gar. de part. se achita in RON ptr. fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specif. in Informatii privind loturile. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Gar. de particip. se va const. conf. art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006. Criteriul de atribuire- pretul cel mai scazut. Crit. de calif. si selectie: Ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prevazute la art. 164, 165, 167 din Lg. nr. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/form., Decl. privind neincadrarea in prev. art. 60/L. 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016; Doc. justif. care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conf. art. 63, alin. 1) din LG 98/2016 coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016, pers. cu functii de decizie din cadrul AC în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: ec. Vasile Rîmbu-manager, dr. Doina Elena Ganea-dir. medical, ec. C-tin. Boliacu- dir. fin.- contabil, ec. C-tin Timofticiuc- dir. adm., ec. Daniela Crap – sef Birou Licitatii. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul ec. este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacit. profesionala de a realiza activitatile care fac ob. contr. Ofertantul va elabora of. tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Se solicita descriere sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
020741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
4.4.2017