Servicii - 131266-2017

07/04/2017    S69    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 069-131266

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Petricescu Calin
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408453
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea proiectului „Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica constructii si instalatii la Scoala Generala nr. 25”.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
La sediul prestatorului.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea proiectului „Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica constructii si instalatii la Scoala Generala nr. 25”.
Cost estimat fără TVA: 63 850 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79933000, 71220000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate urmatoarele servicii: elab. expertiza tehnica; elab. audit energetic; actualizare DALI; asistenta de specialitate in calitate de proiectant pe perioada elaborarii Cererii de Finantare de catre Beneficiar si a evaluarii DALI de catre OI pana la semnarea Ctr. de Finantare dintre Beneficiar si AM a POR; actualiz. Proiect pentru actualizarea executarii lucrarilor de construire; actualiz./elab. Proiect de organizare executie lucrari; actualiz. Proiect tehnic de executie; elab. plan de sanatate si securitate in munca; obtinere avize si acorduri conform certificat urbanism, a legislatiei in vigoare si a Ghidului specific axei prioritare; asistenta de specialitate in calitate de expert cooptat, pe perioada desfasurarii achizitiilor lucrarilor; asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului. Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor va fi atasata anuntului de participare ce va fi publicat in SEAP.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Autoritatea contractenta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie. Doc. se va elab. in vederea accesarii finantarii neramb. din fonduri structurale în cadrul POR 2014-2020 – Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea B-Cladiri Publice.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
B-dul Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 0214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 0214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. De. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
4.4.2017