Dostawy - 131593-2018

27/03/2018    S60

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o świadczenie usług organizacji szkolenia w zakresie kryminalistyki cyfrowej i szkolenia analityków

2018/S 060-131593

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Adres pocztowy: Rue de la Loi 200
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zwalczanie nadużyć finansowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług organizacji szkolenia w zakresie kryminalistyki cyfrowej i szkolenia analityków

II.1.2)Główny kod CPV
80533100 Usługi szkolenia komputerowego - FA04
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu zapewnienie Komisji Europejskiej (Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)) umowy ramowej dotyczącej projektowania, planowania, organizowania i oceny szkoleń z zakresu kryminalistyki cyfrowej i szkoleń analityków dla pracowników administracji krajowej i regionalnej. Szkolenie powinno zapewnić krajowym ekspertom ds. kryminalistyki dostęp do procedur certyfikacyjnych uznanych i akredytowanych na poziomie międzynarodowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kursy mają być organizowane w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu zapewnienie Komisji Europejskiej (Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)) umowy ramowej dotyczącej projektowania, planowania, organizowania i oceny szkoleń z zakresu kryminalistyki cyfrowej i szkoleń analityków dla pracowników administracji krajowej i regionalnej. Szkolenie powinno zapewnić krajowym ekspertom ds. kryminalistyki dostęp do procedur certyfikacyjnych uznanych i akredytowanych na poziomie międzynarodowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa będąca wynikiem niniejszego zaproszenia do składania ofert zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od daty wejścia w życie. Umowa podlega automatycznemu, maksymalnie 3-krotnemu wznowieniu, każdorazowo na okres 12 miesięcy (= maksymalny czas trwania umowy to 48 miesięcy).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: program Herkules III
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

European anti-Fraud Office (OLAF), Rue Joseph II 30 frontdesk, 1000 Brussels.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa są proszone o zgłoszenie tego zamiaru pocztą elektroniczną na adres:

OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2018