Dostawy - 132195-2020

19/03/2020    S56

Polska-Kolno: Maszyny przemysłowe

2020/S 056-132195

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kolneński reprezentowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno, w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie – Eugeniusz Gromadzki
Adres pocztowy: ul. Teofila Kubraka 6
Miejscowość: Kolno
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugeniusz Gromadzki
E-mail: zstkolno@powiatkolno.home.pl
Tel.: +48 862782702
Faks: +48 862782569

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zstkolno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zstkolno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie

Numer referencyjny: ZST.0701.1.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie – dostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej, pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki mechanicznej materiału, pracowni obróbki ręcznej materiałów i wykonywania połączeń elementów oraz pracowni do obróbki cieplnej i obróbki plastycznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne określone zostały w Załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213000 Komputery osobiste
32322000 Urządzenia multimedialne
38410000 Przyrządy pomiarowe
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42600000 Obrabiarki
42621000 Tokarki
42623000 Frezarki
43414000 Szlifierki
43800000 Urządzenia warsztatowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie – dostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej, pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki mechanicznej materiału, pracowni obróbki ręcznej materiałów i wykonywania połączeń elementów oraz pracowni do obróbki cieplnej i obróbki plastycznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne określone zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie wyposażenia w zakresie i ilości przedstawionej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w SIWZ.

2) przeprowadzenie próby eksploatacyjnej na potwierdzenie parametrów technicznych wyposażenia,

3) przeprowadzenie szkoleń osób wyznaczonych przez Zamawiającego (jedna grupa – do 15 osób w grupie – czas szkolenia co najmniej 40 godzin),

4) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wyposażenia – w tym kart gwarancyjnych, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, DTR (dokumentację techniczno-ruchową), wynikającą z postanowień dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. lub równoważną dokumentację w tym zakresie. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie .pdf,

4. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien:

1) być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią norma lub aprobatą techniczna,

2) nadawać się do użytkowania, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.

5. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rozładunek ze środka transportu oraz przetransportowanie (wprowadzenie) wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a następnie jego montaż i podłączenie w budynku, a także usunięcie i zutylizowanie wszelakich, powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości. Zamawiający zastrzega, aby na opakowaniach producenta dostarczonego wyposażenia znalazły się wszelkie informacje pozwalające ocenić, czy dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ bez potrzeby jego rozpakowywania.

6. Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia winno być:

1) fabrycznie nowe i najwyższej jakości, a ponadto zgodne z wszelkimi wymogami Zamawiającego, wolne od wad technicznych i prawnych,

2) nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie wykorzystywane wcześniej przez innego użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów,

3) kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów,

4) dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) zgodne z ofertą, która będzie stanowiła integralna część umowy, charakteryzować się wszystkimi kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie obciążają Wykonawcę.

7. Wszystkie maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie dydaktyczne (w ilości większej niż jedna sztuka/komplet) objęte przedmiotem zamówienia muszą być tego samego typu i tego samego producenta.

8. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia oraz wyposażenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją. Zamawiający ustala, że minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu udzielonej gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego; projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” nr RPO.08.02.01-20-0035/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, POLSKA, pok. nr C14 (sekretariat, I piętro) w dniu 22 kwietnia 2020 r., o godzinie 10.20.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – określonych w SIWZ.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. Klauzule RODO zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SIWZ, albo w terminie 15 dni od dnia przesłania – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.

7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w dziale VI rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2020