Usługi - 132422-2019

21/03/2019    S57

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi związane z odpadami

2019/S 057-132422

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzgodg.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie

II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy,

2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy,

3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,

6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,

9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

10) Transport oraz odbieranie odpadów z GPZON i trzech GCZO, a także odbiór odpadów z aptek,

11) Prowadzenie POK,

12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych,

14) 14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadanie realizowane na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,

4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,

5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,

6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,

8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,

9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,

10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek,

11) Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK),

12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści niniejszej SIWZ oraz

W załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy Pzp w związku z okolicznością, iż wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia ustalona została na kwotę 19 000 000,00 PLN, co stanowi równowartość 4 406 614,56 euro, niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca firma ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, POLSKA wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000054542 posiadającym NIP: 629-001-19-71 REGON: 271588322 został zaproszony do negocjacji w dniu 18.3.2019 r.

Zamawiający przewidział możliwość dokonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. w ogłoszeniu Dz.U.: 017/S 021-036302 z dnia 31.1.2017 r. Wartość udzielonego zamówienia ZP/1/MZGO/2017 wynosiła 49 998 191,00 PLN.

W związku z trwającymi konsultacjami z Ministerstwem Środowiska propozycji zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których wynik może znacznie wpłynąć na zakres obowiązków gmin, sposób przeprowadzania postępowań przetargowych, oraz sposób zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, gmina Dąbrowa Górnicza postanowiła kontynuować obecne praktyki, poprzez pozostanie przy obecnych zasadach rozszerzonych o przeprowadzenie pilotażowego programu zbiórki bioodpadów kuchennych.

W związku z wejściem w życie z dniem 1.1.2020 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zmienia system gospodarowania odpadami rozszerzając katalog frakcji odpadów odbieranych od mieszkańców konieczne jest przeprowadzenie rozpoznania mającego na celu wypracowanie dobrych praktyk i szacowanie ilości zbieranych odpadów. Zebrane w tym okresie dane posłużą do wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych, oraz do sporządzenia dokumentacji przetargowej obejmującej odbiór odpadów po wejściu w życie nowych przepisów.

Ponadto stale rosnące koszty wykonawców realizujących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w których skład wchodzą koszty pracy, utrzymania infrastruktury, oraz opłaty środowiskowe w korelacji ze zwiększonym zakresem wykonywanych prac, spowodują zwiększenie ceny, które przełożyć by się musiało bezpośrednio na mieszkańców gminy.

Przeprowadzenie postępowanie w trybie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP posiada uzasadnienie finansowe, oraz pozwala na wypracowanie najbardziej zasadnego ekonomicznie i praktycznie wzorca gospodarowania odpadami.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 090-179105

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
01/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Starocmentarna 2
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: alba-mpgk@alba.com.pl
Tel.: +48 322622534
Faks: +48 325086543
Adres internetowy: https://www.alba.com.pl/
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 19 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 19 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34 c
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adres internetowy: www.mzgodg.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019