Usługi - 132690-2023

Submission deadline has been amended by:  174537-2023
03/03/2023    S45

Portugalia-Lizbona: Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi

2023/S 045-132690

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Krajowy numer identyfikacyjny: 502549254
Adres pocztowy: Rua Laura Alves n.º 4
Miejscowość: Lisboa
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1050-138
Państwo: Portugalia
E-mail: cmvm@cmvm.pt
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cmvm.pt
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.vortal.biz/pt-pt/login
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.vortal.biz/pt-pt/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Supervisão e Regulação do Mercado de Valores Mobiliários

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CP n.º 06/2023

II.1.2)Główny kod CPV
66141000 Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Aquisição de serviços conexos com a gestão financeira, gestão administrativa, banco de custódia e função atuarial do Fundo de Pensões da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 272 770.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis zamówienia:

Aquisição de serviços conexos com a gestão financeira, gestão administrativa, banco de custódia e função atuarial do Fundo de Pensões da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Valor mais baixo para a Comissão de Gestão Global Anual / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 272 770.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

O prazo de 12 meses inicial. prorroga-se automaticamente por quatro vezes e por igual período, salvo denúncia da CMVM, com uma antecedência mínima de 60 dias face ao respetivo termo

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/04/2023
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Portugalski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2023
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Júri do Procedimento
Adres pocztowy: Rua Laura Alves n.º 4
Miejscowość: Lisboa
Kod pocztowy: 1050-138
Państwo: Portugalia
E-mail: compras@cmvm.pt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2023