Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 132850-2019

22/03/2019    S58

Luksemburg-Luksemburg: Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na język słowacki.

2019/S 058-132850

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS)
Adres pocztowy: Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Miejscowość: Luxemburg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Slovenské prekladateľské oddelenie SDEÚ
E-mail: FreelanceSK@curia.europa.eu
Tel.: +352 43034176
Faks: +352 43034317
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na język słowacki.

II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie publiczne charakter stały, nowe wnioski mogą więc być przyjmowane w dowolnej chwili w trakcie jego realizacji. Czas trwania umowy ramowej wynosi 1 rok, odnawialny na drodze dorozumianej zgody maksymalnie 3 razy, za każdym razem na okres 1 roku. Maksymalna liczba umów ramowych została podana. Lista klasyfikacyjna wykonawców zostanie utworzona według kryteriów udzielenia zamówienia. Lista ta określa początkową kolejność, w której zamawiający będzie zwracać się do wykonawców z ofertą wykonania konkretnych tłumaczeń, biorąc pod uwagę wydajność wykonawców oraz dziedzinę ewentualnej specjalizacji. Kolejność ta będzie poddawana okresowym przeglądom, tak aby rzeczywiście odzwierciedlała jakość świadczonych usług. W następstwie zawarcia nowych umów ramowych lub wypowiedzenia istniejących umów kolejność ta może ulec zmianie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z języka polskiego na język słowacki. Maksymalna liczba umów ramowych zawartych w odniesieniu do tej umowy ramowej wynosi 20. Postępowanie przetargowe w odniesieniu do uczestnictwa ma charakter ciągły.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 20
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Trybunał zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, jeżeli uzna proponowaną w nich cenę za nadmiernie wygórowaną.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest otwarte, na takich samych warunkach, dla wszystkich osób fizycznych lub prawnych, w odniesieniu do których zastosowanie mają traktaty założycielskie Unii Europejskiej, oraz dla wszystkich osób fizycznych i prawnych posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie trzecim, które zawarło z Unią Europejską szczególne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach przewidzianych w tym porozumieniu. Kandydaci muszą wskazać państwo, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przedłożyć dowód w przedmiotowej kwestii wymagany na podstawie przepisów tego państwa.

Kandydaci muszą podpisać oświadczenie (dostępne pod adresem internetowym wskazanym w pkt I.3) dotyczące kryteriów wykluczenia i warunków udziału, w którym stwierdzają, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji opisanych w art. 136 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046.

W przypadku kandydata niebędącego osobą fizyczną przedmiotowe kryteria wykluczenia mają zastosowanie do kandydata i do każdej osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.

Należy również dostarczyć następujące informacje:

* w przypadku kandydata będącego osobą prawną:

— informację dotyczącą siedziby wraz z odpowiednim poświadczeniem,

— informacja dotycząca statusu prawnego wraz z odpowiednim dowodem, takim jak wpis do rejestru przedsiębiorców, wpis do rejestru podatkowego VAT, kopie aktu założycielskiego, zgodnie z przepisami państwa, w którym kandydat ma siedzibę,

— dane osób posiadających w stosunku do kandydata uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne.

* w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną:

— dokument potwierdzający samozatrudnienie w kontekście świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia,

— oświadczenie dotyczące posiadania statusu płatnika VAT.

Wnioski o dopuszczenie do udziału muszą być zredagowane w taki sposób, aby umożliwiały dokonanie ich pełnej, dokładnej i jak najszybszej oceny oraz aby pozwalały na dokonanie wyboru kandydatów, którzy zostaną dopuszczeni do etapu składania ofert. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone przez kandydatów, którzy, wypełniając obowiązkowy formularz wniosku (dostępny w witrynie internetowej podanej w pkt I.3) oraz załączając wymagane dokumenty i dowody, nie dostarczą wystarczających informacji, mogą zostać odrzucone.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kandydat musi udowodnić zdolność ekonomiczną i finansową niezbędną do wykonania zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Osoby prawne muszą przedstawić informacje wystarczające do dokonania przez Trybunał oceny ich sytuacji finansowej, a w szczególności dowód posiadania zasobów i środków finansowych gwarantujących nieprzerwaną i zadowalającą realizację zamówienia przez cały okres. W związku z tym kandydat będący osobą prawną (w przypadku wspólnego uczestnictwa uwzględnia się ogólną zdolność wszystkich członków konsorcjum) musi przedstawić następujące dokumenty:

— kopię bilansu lub wyciągów z bilansu oraz zestawienie wyników finansowych za ostatnie 3 lata, wraz z kopiami stosownych sprawozdań władz statutowych oraz audytorów zewnętrznych, jeżeli są one dostępne, dotyczących przedmiotowych lat obrotowych.

Jeżeli z wyjątkowego powodu, który instytucja zamawiająca uzna za uzasadniony, oferent nie może dostarczyć któregokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów, może on udowodnić swoją zdolność ekonomiczną i finansową na podstawie innego dokumentu, który instytucja zamawiająca uzna za właściwy. W każdym przypadku instytucję zamawiającą należy powiadomić o wyjątkowych powodach i podać ich uzasadnienie we wniosku o dopuszczenie do udziału. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego dokumentu celem zweryfikowania zdolności ekonomicznej i finansowej kandydata.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Każdy kandydat będący osobą fizyczną i każda osoba fizyczna zaangażowana w świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia musi spełnić następujące minimalne wymogi w zakresie zdolności technicznych i zawodowych:

— pomyślnie ukończone studia prawnicze („magisterský stupeň” – dyplom magistra) ze specjalizacją w zakresie prawa słowackiego, potwierdzone dyplomem,

— doskonała znajomość języka słowackiego,

— bardzo dobra znajomość języka źródłowego.

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów uczestnictwa:

— kopia dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich potwierdzającego odbycie wymaganych studiów prawniczych,

— informacje dotyczące sposobu uzyskania doskonałej znajomości języka słowackiego,

— kopia dyplomu lub stosownego dokumentu potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka źródłowego w odniesieniu do danej części,

— zamiennie kopia dokumentów dotyczących uzyskania doświadczenia zawodowego w dziedzinie tłumaczenia tekstów prawniczych (np. kopie umów, poświadczeń, sprawozdań finansowych),

— szczegółowy życiorys.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Jakość usług wykonanych na podstawie umów ramowych musi umożliwiać natychmiastowe wykorzystanie tekstu do celów publikacji lub innych. Wykonawca ma zatem obowiązek zapewnienia:

— zgodności ze szczegółowymi wskazówkami przekazanymi mu przez Trybunał,

— posługiwania się językiem docelowym w sposób prawidłowy, ścisły i precyzyjny,

— posługiwania się stosownym językiem i terminologią prawniczą w języku docelowym w sposób ścisły,

— stosowania terminologii prawniczej użytej w dokumentach stanowiących punkt odniesienia (w języku źródłowym i w języku docelowym) w sposób ścisły,

— dokładnego cytowania odpowiednich aktów prawnych i/lub orzecznictwa,

— korzystania z niezbędnych prawnych baz danych (Unii Europejskiej i krajowych),

— stosowania „Wskazówek redakcyjnych” Trybunału (jeżeli dotyczy),

— dostarczenia tłumaczenia w uzgodnionym terminie, określonym w konkretnym formularzu zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 20
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2019
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Słowacki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zaproszenie do udziału w zamówieniu publicznym ma charakter stały. Publikację nowego ogłoszenia o zamówieniu planuje się nie później niż po upływie 42 miesięcy od daty udzielenia pierwszych umów ramowych.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podpisane wnioski o dopuszczenie do udziału należy przesłać pocztą elektroniczną (podpisany i zeskanowany formularz wniosku przesłany w formie załącznika) lub pocztą (podpisany formularz wniosku). Odnośniki do zasobów internetowych nie będą akceptowane.

Na podstawie oceny kompetencji kandydaci uznani za najodpowiedniejszych do wykonania zamówienia zostaną zaproszeni do złożenia 1 oferty (co najmniej 5 kandydatów, pod warunkiem że liczba kandydatów spełniających warunki uczestnictwa będzie wystarczająca).

Ponieważ zamówienie ma charakter stały, w trakcie wykonywania zamówienia ocena nowych wniosków otrzymanych po upływie terminu składania wniosków będzie odbywać się w regularnych odstępach czasu, o ile nie uzyskano maksymalnej liczby wykonawców. Udział w niniejszym postępowaniu jest bezpłatny, stąd nie daje kandydatom/oferentom żadnych podstaw do domagania się zwrotu poniesionych kosztów.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni za pośrednictwem poczty elektronicznej do złożenia ofert sporządzonych, ze względów administracyjnych, w języku angielskim lub francuskim.

Tematyka tłumaczonych tekstów nawiązuje do szerokiego spektrum dziedzin prawa, których dotyczą sprawy rozpoznawane przez Trybunał. Zarówno długość tekstów, jak i stopień ich pilności pod względem terminu tłumaczenia są zmienne. Z przykładami tłumaczonych tekstów można się zapoznać w witrynie internetowej Trybunału: http://www.curia.europa.eu

Wykonawcy mogą zostać poproszeni o pracę nad tekstami, które zostały wstępnie przygotowane za pomocą środków wspomagania tłumaczenia. Wybrani oferenci będą proszeni o złożenie oświadczenia, że są gotowi zapoznać się z tymi środkami, jeśli okaże się to niezbędne do wykonania danego zamówienia. Brak wyrażenia takiej gotowości z ich strony pociąga za sobą ich rezygnację z wszelkich zamówień wymagających znajomości przedmiotowego systemu, bez względu na ich pozycję klasyfikacyjną na liście wykonawców.

Fragmenty, które zostały ewentualne wstępnie przetłumaczone w całości bądź części oraz zostały przekazane wykonawcom w dokumencie do tłumaczenia, czy też w odrębnym dokumencie, mogą zostać odliczone od łącznej liczby stron tłumaczeniowych zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania aktu, zawiadomienia o nim skarżącego lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia powzięcia przez niego wiadomości, zgodnie z art. 263 TFUE.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2019