Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 132850-2019

22/03/2019    S58

Luxemburg-Luxemburg: Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea de texte juridice din limba polonă în limba slovacă.

2019/S 058-132850

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
Adresă: Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Localitate: Luxemburg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Slovenské prekladateľské oddelenie SDEÚ
E-mail: FreelanceSK@curia.europa.eu
Telefon: +352 43034176
Fax: +352 43034317
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea de texte juridice din limba polonă în limba slovacă.

II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția publică are caracter permanent, astfel încât pot fi acceptate noi cereri în orice moment pe parcursul derulării sale. Durata contractului-cadru este de 1 an, care poate fi reînnoită prin consimțământul implicit de până la 3 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 1 an. Numărul maxim de contracte-cadru care vor fi încheiate este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o listă de ierarhizare a contractanților. Această listă determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, vor fi contactați pentru a li se propune traduceri specifice. Această ierarhie va fi revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a serviciilor prestate. Ierarhia va fi, de asemenea, modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea de texte juridice din limba polonă în limba slovacă. Se pot încheia maximum 20 contracte-cadru. Invitația de participare la licitație este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 20
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Participarea la acest contract este deschisă, în condiții egale, tuturor persoanelor fizice și juridice care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor de instituire a Uniunii Europene și tuturor persoanelor fizice și juridice dintr-o țară terță care a încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice, în condițiile stabilite în acordul respectiv. Candidații trebuie să indice statul în care sunt stabiliți și să susțină acest fapt prin documentele impuse în materie potrivit legii acestui stat.

Candidații trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere (disponibilă la adresa de internet precizată la punctul I.3) referitoare la criteriile de excludere și la criteriile de participare, conform căreia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 136 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului.

În cazul unui candidat care este persoană juridică, aceste criterii de excludere se aplică atât candidatului, cât și fiecărei persoane fizice responsabile pentru executarea contractului.

De asemenea, trebuie furnizate următoarele informații:

* În cazul unui candidat persoană juridică:

— Indicarea și dovada locului de reședință,

— Indicarea și dovada statutului juridic, de exemplu înscrierea în registrul comerțului, înscrierea în registrul TVA, copii după actele de înființare sau de constituire, în conformitate cu prevederile statului în care candidatul își are reședința,

— Identitatea persoanelor cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra sa.

* În cazul unui candidat persoană fizică:

— Dovadă în sensul că are statut de liber-profesionist în domeniul prestării de servicii care fac obiectul contractului,

— Declarație cu privire la obligația de plată a TVA-ului.

Cererile de participare trebuie redactate astfel încât să fie posibilă evaluarea completă, precisă și cât mai rapidă a acestora, permițând selectarea candidaților care vor fi invitați să depună o ofertă. Cererile de participare ale candidaților pot fi respinse dacă aceștia nu au furnizat suficiente informații prin completarea formularului de înscriere obligatoriu (disponibil la adresa de internet precizată la punctul I.3) și prin anexarea documentelor și a dovezilor indicate.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Candidatul trebuie să aibă capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa prezentul contract public.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Persoanele juridice trebuie să furnizeze informații suficiente pentru a permite Curții să aprecieze situația financiară a acestora și, în special, dovada că dispun de resursele și de mijloacele financiare pentru a garanta o executare continuă și satisfăcătoare a contractului pe parcursul întregii sale durate. În acest sens, candidatul persoană juridică (în cazul unei cereri de participare comună, se ia în considerare capacitatea combinată a tuturor membrilor consorțiului) trebuie să prezinte următoarele documente:

— o copie a bilanțurilor sau a extraselor de bilanț și situațiile rezultatelor financiare aferente ultimelor 3 exerciții, precum și copii ale tuturor rapoartelor relevante ale autorității competente și rapoartele auditorilor externi, dacă sunt disponibile, referitoare la aceeași perioadă.

Dacă, dintr-un motiv excepțional pe care autoritatea contractantă îl consideră justificat, ofertantul nu este în măsură să furnizeze unul dintre documentele de mai sus, acesta poate face dovada capacității sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie notificată cu privire la motivul excepțional și la justificarea acestuia în cererea de participare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita orice alt document care să îi permită să verifice capacitatea economică și financiară a candidatului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Fiecare candidat persoană fizică și fiecare persoană fizică angajată în prestarea serviciilor care fac obiectul contractului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime privind capacitatea tehnică și profesională:

— studii juridice finalizate cu succes („magisterský stupeň” – diplomă de master) în drept slovac, atestate printr-o diplomă,

— cunoașterea excelentă a limbii slovace,

— o foarte bună cunoaștere a limbii-sursă.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor de participare:

— o copie a diplomei universitare care atestă pregătirea juridică necesară,

— informații privind modul de dobândire a cunoașterii excelente a limbii slovace,

— copie a diplomei sau orice alt document pertinent, atestând o foarte bună cunoaștere a limbii-sursă aferente lotului relevant,

— dacă este cazul, copii ale documentelor legate de dobândirea experienței profesionale în domeniul traducerii de texte juridice (de exemplu, copii ale unor contracte, confirmări, documente financiare),

— CV detaliat.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Calitatea serviciilor prestate în temeiul contractelor-cadru trebuie să permită utilizarea imediată a textului, prin publicare sau sub altă formă. Contractantul trebuie să asigure:

— conformitatea cu instrucțiunile specifice furnizate de Curte,

— utilizarea corectă, riguroasă și exactă a limbii-țintă,

— utilizarea riguroasă a limbajului și a terminologiei juridice adecvate din limba-țintă,

— utilizarea riguroasă a terminologiei juridice (atât în limba-sursă, cât și în limba-țintă) specificată în documentele de referință,

— citarea riguroasă a textelor legislative și/sau judiciare pertinente,

— utilizarea bazelor de date juridice necesare (ale Uniunii Europene și naționale),

— respectarea Vademecumului Curții (dacă este cazul),

— livrarea la termenul convenit, precizat în bonul de comandă.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 20
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/04/2019
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Slovacă

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Apelul de participare la achiziția publică este permanent. Se preconizează publicarea unui nou anunț de participare în cel mult 42 de luni după intrarea în vigoare a primelor contracte-cadru.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Cererile de participare semnate se comunică prin e-mail (formular de înscriere semnat și scanat, ca document atașat) sau prin scrisoare (formular de înscriere semnat). Nu vor fi acceptate trimiterile către spații de stocare online.

Pe baza evaluării capacităților acestora, candidații considerați a fi cei mai în măsură să execute contractul vor fi invitați să depună 1 ofertă (minimum 5 candidați, cu condiția să fie întrunit un număr suficient de candidați care să îndeplinească criteriile de participare).

Întrucât achiziția publică este permanentă, la intervale regulate, pe parcursul executării contractului, se efectuează o evaluare a noilor cereri primite după data-limită de primire, cu condiția să nu se fi atins numărul maxim de contractanți. Participarea la această procedură de achiziții este gratuită și, în consecință, nu conferă candidatului/ofertantului dreptul de a pretinde vreo compensație financiară pentru cheltuielile efectuate în acest sens.

Din motive administrative, candidații selectați vor fi invitați să depună oferta prin e-mail, redactat în limba engleză sau în limba franceză.

Textele care trebuie traduse acoperă subiecte juridice diverse care se raportează la cauzele cu care este sesizată Curtea. Textele variază în funcție de lungimea și gradul de urgență cu care se solicită traducerile. Exemple de tipuri de texte care trebuie traduse pot fi găsite pe site-ul Curții la http://www.curia.europa.eu

Contractanților li se poate solicita să lucreze pe texte prelucrate în prealabil cu ajutorul unui mediu de asistare a traducerii. Ofertanților selectați li se va solicita să declare că sunt dispuși să se familiarizeze cu acest mediu, în cazul în care acesta este necesar pentru orice activitate specifică. În cazul în care nu sunt de acord, aceștia renunță la dreptul de a primi orice fel de sarcină pentru care această familiarizare este necesară, indiferent de poziția pe care o ocupă pe lista de ierarhizare a contractanților.

Eventualele pasaje care au fost traduse în prealabil în întregime sau parțial și furnizate contractantului în fișierul de tradus sau separat pot fi deduse din numărul de pagini calculat în conformitate cu dispozițiile contractului-cadru.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termen de 2 luni de la publicarea actului, de la notificarea reclamantului cu privire la acest act sau de la data la care reclamantul a luat cunoștință de actul respectiv, conform Articolului 263 din TFUE.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/03/2019