Roboty budowlane - 133201-2019

22/03/2019    S58    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Mikołów: Roboty izolacyjne

2019/S 058-133201

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 005-005944)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mikolow.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Numer referencyjny: PN-1/E/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 005-005944

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

Powinno być:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: