Roboty budowlane - 133202-2019

22/03/2019    S58

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 058-133202

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 051-116452)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych.

Numer referencyjny: WZP.271.1.19.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

„1. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2, 3, 4,

2. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1, 2, 6,

3. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1, 3,

4. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19”. (pełna nazwa zamówienia)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 051-116452

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 14:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: