Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 133985-2018

28/03/2018    S61    Agencje - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Malta-Marsa: Firmowe materiały promocyjne, promocyjna odzież i stroje z elementami wizualnymi EASO

2018/S 061-133985

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 046-100062)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Miejscowość: Marsa
Kod NUTS: MT
Kod pocztowy: 1917
Państwo: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://easo.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Firmowe materiały promocyjne, promocyjna odzież i stroje z elementami wizualnymi EASO

Numer referencyjny: EASO/2018/632
II.1.2)Główny kod CPV
39294100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Firmowe materiały promocyjne, promocyjna odzież i stroje z elementami wizualnymi EASO. Procedura otwarta obejmująca zawarcie umowy ramowej w systemie kaskadowym

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 046-100062

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 17:30
Powinno być:
Data: 18/04/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: