Usługi - 134939-2018

28/03/2018    S61    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2018/S 061-134939

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Not specified
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wodgik.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII”

Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na opracowaniu mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) aktualizacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy,

b) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,

c) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),

d) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania,

e) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,

f) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,

g) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,

h) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
71354000 Usługi sporządzania map
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL82 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wybrany obszar województwa podkarpackiego. Szczegółowy zasięg przestrzenny opracowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Tom III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na opracowaniu mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII.

Uwaga: Użyta numeracja odnosi się do rozdziałów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - Tom III SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać prace określone:

— w rozdz. V pkt 1-6 i 8-18 - 100 arkuszy,

— w rozdz. V - 34 arkusze,

— w rozdz. V pkt 1-6 - 6 arkuszy niepełnych.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w IV etapach.

Etap 1.

W ramach Etapu 1 należy wykonać prace określone w rozdz. V pkt 1-6 i 8-18 dla arkuszy mapy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. a - Obiekt 1 (27 arkuszy) i prace określone w rozdz. V pkt 7 dla arkuszy mapy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. c - Obiekt 1 (9 arkuszy) oraz prace określone w rozdz. V pkt 1-6 dla niepełnych arkuszy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. b – Obiekt 1a.

Etap 2.

W ramach Etapu 2 należy wykonać prace określone w rozdz. V pkt 1-6 i 8-18 dla arkuszy mapy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. a - Obiekt 2 (36 arkuszy) oraz prace określone.

W rozdz. V pkt 1-6 dla niepełnych arkuszy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. b - Obiekt 2a.

Etap 3.

W ramach Etapu 3 należy wykonać prace określone w rozdz. V pkt 1-6 i 8-18 dla arkuszy mapy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. a - Obiekt 3 (34 arkusze) i prace określone w rozdz. V pkt 7 dla arkuszy mapy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. c - Obiekt 3 (25 arkuszy).

Etap 4.

W ramach Etapu 4 należy wykonać prace określone w rozdz. V pkt 1-6 i 8-18 dla arkuszy mapy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. a - Obiekt 4 (37 arkuszy) oraz prace określone w rozdz. V pkt 1-6 dla niepełnych arkuszy z obszaru określonego w rozdz. II pkt 2 lit. b - Obiekt 4a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w Tomie III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.02.01.00- 18-0037/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodne z SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

W przypadku, gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych (art. 11 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednego lub więcej zleceń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.11.2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642), co najmniej 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10k.

Zamawiający pod pojęciem „wykonał należycie” rozumie prace przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których jakość wykonania została potwierdzona pozytywnym protokołem odbioru.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego wykonania, tj. posiadającymi kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

— czterema osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których jedna będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

— dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „fotogrametria i teledetekcja” zgodnie z art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamawiający żąda, aby wyżej wymienione osoby posiadały doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego – mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę jednej (tej samej) osoby posiadającej uprawnienia z zakresu „redakcji map” jak i z zakresu „fotogrametria i teledetekcja”, posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej.

Na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego - mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k, dwukrotnie tzn. raz jako spełniającej wymagania pkt 7.2.2.2. a) i drugi raz jako spełniającej wymagania pkt 7.2.2.2. b).

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę na pełen etat, co najmniej osoby która będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a i b ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) żądania dostarczenia kopii umowy o pracę oraz innych dokumentów w formie umożliwiającej weryfikację faktu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę na pełen etat osoby która będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

b) żądania w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia udokumentowania spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp pod rygorem zapłaty kary umownej, względnie odstąpienia od umowy.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań znajdują się w § 5 Istotnych dla stron postanowień umowy (Tom II SIWZ).

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach opisanych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WODGiK w Rzeszowie przy ul. Targowej 1, 35-959 Rzeszów, pok. nr 401 w dniu 7.5.2018 r. o godzinie 13:00.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2 IDW oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2018