Usługi - 134942-2015

Wyświetl widok skrócony

18/04/2015    S76

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2015/S 076-134942

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, który odbędzie się 29–31.5.2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, który odbędzie się 29–31.5.2015 poprzez między innymi umieszczeniu logo Gdynia sport na materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę dla potrzeb Regat, na wszystkich bojach regatowych, podczas trwania Regat, stronie internetowej Wykonawcy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiale filmowym promującym Regaty.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania VMG Orkisz Spółce Jawnej z siedzibą w Warszawie (00-389) przy ulicy Smulikowskiego 4 jest zasadne, ponieważ jest ona wspólnie z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim współorganizatorem imprezy żeglarskiej – Żeglarski Puchar Trójmiasta. Na mocy leżących po stronie spółki obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno-reklamowych, w tym między innymi pozyskiwania sponsorów. Żeglarski Puchar Trójmiasta to już trzecia edycja cieszących się ogromną popularnością regat, które odbywają się w trzech najważniejszych ośrodkach żeglarskich Zatoki Gdańskiej: Marinie Gdańsk, Marinie Sopot oraz Marinie Gdynia. Dzięki swojej wyjątkowej formule wydarzenie zyskało uznanie i sympatię środowiska żeglarskiego – na stałe wpisując się do kalendarza regatowego Trójmiasta. Poszerzenie formuły imprezy sportowej o atrakcyjny program kulturalny, który zaoferuje uczestnikom każde z trzech miast, z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa i Zatoki Gdańskiej. Wysoki poziom organizacji oraz przemyślana strategia komunikacji oparta na idei promocji regionu przez sport, sytuują regaty wśród wyróżniających się wydarzeń realizowanych na terenie województwa pomorskiego.Żeglarski Puchar Trójmiasta został również doceniony przez kapitułę konkursu „Kryształowy Żagiel” i wyróżniony tytułem Turystycznej Imprezy Żeglarskiej Roku 2013. Jednocześnie przedmiotowe regaty znalazły się w trójce plebiscytu na „Produkt Turystyczny Województwa Pomorskiego 2014”, organizowanego przez Pomorską Regionalna Organizację Turystyczną. Niniejsza impreza będzie doskonała formą promocji Miasta Gdyni oraz okazją do popularyzowania aktywnego tryby życia.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.7.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: VMG Orkisz Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Smulikowskiego 4
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-389
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2015