Servicii - 135619-2017

11/04/2017    S71    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Braila: Servicii de transport rutier public

2017/S 071-135619

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Serviciul de Transport Public Local de Calatori si Administrare Portuara
B-dul Al. I. Cuza nr. 134
Punct(e) de contact: B-dul Al. I. Cuza nr. 134, Braila
În atenția: Dan Gheorghe - sef serviciu
810003 Braila
România
Telefon: +40 239613654
E-mail: stplcap@yahoo.com
Fax: +40 239613654

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii de transport pe căi ferate urbane/cu metroul uşor, cu metroul, cu troleibuzul sau cu autobuzul
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: da

Municipiul Braila
Piata Independentei nr. 1
810210 Braila
România

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de servicii publice de transport local electric si auto cu tramvaie si autobuze in municipiul Braila.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-04: Servicii de transport cu tramvaiul
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Locul principal de executare a lucrarilor,de livrare sau de prestare: municipal.

Cod NUTS RO221

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Servicii de transport public local de calatori prin curse regulate pe raza municipiului Braila.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60112000

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 11.4.2018
Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Drept exclusiv pe traseu
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
III.1.4)Standarde sociale:
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
III.1.6)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară
III.2.2)Cerinţe tehnice
III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele şi adresa operatorului selectat

SC Braicar SA Braila
B-dul Independentei nr. 10, bl. B2
810011 Braila
România
E-mail: braicarsa@yahoo.com
Telefon: +40 239612843
Fax: +40 239611395

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.3)Notificarea atribuirii:
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
6.4.2017