Dostawy - 135799-2014

Wyświetl widok skrócony

19/04/2014    S78

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 078-135799

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Piotrowski 9:00–17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 224071417

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Gmina Sadkowice
Adres pocztowy: Sadkowice 129
Miejscowość: Sadkowice
Kod pocztowy: 96-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach
Adres pocztowy: Sadkowice 53
Miejscowość: Sadkowice
Kod pocztowy: 96-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
Adres pocztowy: Kłopoczyn 17
Miejscowość: Lubania
Kod pocztowy: 96-208
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Sadkowicach
Adres pocztowy: Sadkowice 128
Miejscowość: Sadkowice
Kod pocztowy: 96-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Lubani
Adres pocztowy: Lubania 30
Miejscowość: Lubania
Kod pocztowy: 96-208
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie
Adres pocztowy: Trębaczew 30
Miejscowość: Lubania
Kod pocztowy: 96-208
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Kłopoczynie
Adres pocztowy: Nowy Kłopoczyn 43 A
Miejscowość: Lubania
Kod pocztowy: 96-208
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach
Adres pocztowy: Sadkowice 56
Miejscowość: Sadkowice
Kod pocztowy: 96-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani
Adres pocztowy: Lubania 63
Miejscowość: Lubania
Kod pocztowy: 96-208
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach
Adres pocztowy: Lutobory 12A
Miejscowość: Sadkowice
Kod pocztowy: 96-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej
Adres pocztowy: Żelazna 35A
Miejscowość: Lubania
Kod pocztowy: 96-208
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu
Adres pocztowy: Kaleń 57
Miejscowość: Sadkowice
Kod pocztowy: 96-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wierzchosławice 39/3
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach
Adres pocztowy: Wierzchosławice 39a
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Wierzchosławice
Adres pocztowy: Wierzchosławice 550
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach
Adres pocztowy: Wierzchosławice 678
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wierzchosławicach
Adres pocztowy: Wierzchosławice 550
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wierzchosławice
Adres pocztowy: Wierzchosławice 550
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach
Adres pocztowy: Wierzchosławice 713
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce
Adres pocztowy: Rudka 163
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
Adres pocztowy: Bogumiłowice 371
Miejscowość: Bogumiłowice
Kod pocztowy: 33-121
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach
Adres pocztowy: Mikołajowice 168
Miejscowość: Bogumiłowice
Kod pocztowy: 33-121
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie
Adres pocztowy: Ostrów 139
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach
Adres pocztowy: Wierzchosławice 796
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gimnazjum im. Jana Pawła w Wierzchosławicach
Adres pocztowy: Wierzchosławice 97
Miejscowość: Wierzchosławice
Kod pocztowy: 33-122
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Kolno
Adres pocztowy: Kolno 33
Miejscowość: Kolno
Kod pocztowy: 11-311
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota w Kościerzynie
Adres pocztowy: Rynek 21
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie
Adres pocztowy: Długa 31
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knybyw Kościerzynie
Adres pocztowy: Rynek 9
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. dra Leona Heykego w Kościerzynie
Adres pocztowy: Strzelecka 1
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie
Adres pocztowy: Szkolna 1
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kościerzyna w Kościerzynie
Adres pocztowy: 3 Maja 9a
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kościerzynie
Adres pocztowy: Brzechwy 5
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie
Adres pocztowy: 8 Marca 1
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie
Adres pocztowy: Skłodowskiej- Curie 19
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie
Adres pocztowy: Mestwina II 3
Miejscowość: Kościerzyna
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Warszawska Opera Kameralna
Adres pocztowy: Nowogrodzka 49
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Legionowo
Adres pocztowy: marsz J. Piłsudskiego 41
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
Adres pocztowy: Juliusza Słowackiego 16
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Adres pocztowy: Dąbek 1
Miejscowość: Stupsk
Kod pocztowy: 06-561
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
Adres pocztowy: Szpitalna 10
Miejscowość: Przasnysz
Kod pocztowy: 06-300
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Adres pocztowy: Nowowiejska 27
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) dla niżej wymienionych 42 podmiotów (zamawiajacych). Przedmiot zamówienia został podzielony na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Zamawiającymi są:
1) Urząd Miasta Legionowo
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
3) Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
4) Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
5) Warszawska Opera Kameralna
6) Gmina Sadkowice
7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach
8) Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
9) Zespół Szkół w Sadkowicach
10) Zespół Szkół w Lubani
11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie
12) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Kłopoczynie
13) Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach
14) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani
15) Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu
16) Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach
17) Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazna
18) Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.
19) Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach
20) Gmina Wierzchosławice
21) Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach
22) Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wierzchosławicach
23) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wierzchosławice
24) Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach
25) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce
26) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
27) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach
28) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie
29) Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach
30) Gimnazjum im. Jana Pawła w Wierzchosławicach
31) Gmina Kolno
32) Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota w Kościerzynie
33) Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie
34) Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knybyw Kościerzynie
35) Szkoła Podstawowa nr 2 im. dra Leona Heykego w Kościerzynie
36) Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie
37) Gmina Miejska Kościerzyna w Kościerzynie
38) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kościerzynie
39) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie
40) Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie
41) Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie
42) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 193 084,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/337/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 244-424260 z dnia 17.12.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx - Oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 288 292,78 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 180 293,69 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XV grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx, Gxx - pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 077 609,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 012 791,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2014