Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 136681-2022

16/03/2022    S53

Niderlandy-Petten: Umowa ramowa o konserwację zapobiegawczą i naprawczą mikroskopu elektronowego FEI Tecnai20

2022/S 053-136681

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 - Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness
Adres pocztowy: PO Box 2
Miejscowość: Petten
Kod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Kod pocztowy: 1755 ZG
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Marie Clément
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10436
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o konserwację zapobiegawczą i naprawczą mikroskopu elektronowego FEI Tecnai20

Numer referencyjny: JRC/PTT/2022/OP/0751-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa o konserwację zapobiegawczą i naprawczą elektronowego mikroskopu transmisyjnego FEI Tecnai (s/n D1216, 1999, typu FP5020/20). Niderlandzki organ ds. bezpieczeństwa radiacyjnego AVS zobowiązany jest do regularnej konserwacji i kontroli promieniowania rentgenowskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 205 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
38511100 Skanujące mikroskopy elektronowe
38511200 Przekaźnikowe mikroskopy elektronowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NIDERLANDY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa o konserwację zapobiegawczą i naprawczą mikroskopu elektronowego FEI Tecnai20.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
19/04/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne ogłasza zamiar publikacji przez instytucję zamawiającą przyszłego zaproszenia do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze zaprasza się do subskrypcji pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2022