Usługi - 137775-2019

26/03/2019    S60    Parlament Europejski - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: bułgarski, czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, węgierski, irlandzki, włoski, łotewski, litewski, maltański, portugalski, słowacki, słoweński i szwedzki

2019/S 060-137775

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 054-123613)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Directorate-General for Translation, plateau de Kirchberg, BP 1601
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.europarl.europarl.eu

Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: bułgarski, czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, węgierski, irlandzki, włoski, łotewski, litewski, maltański, portugalski, słowacki, słoweński i szwedzki

Numer referencyjny: TRA/EU19/2019
II.1.2)Główny kod CPV
79530000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski występujący jako instytucja zamawiająca w imieniu następujących Organów wydających zezwolenia: Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, postanowił opublikować niniejsze zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o świadczenie usług tłumaczeń jednojęzycznych i wielojęzycznych dokumentów źródłowych na języki: bułgarski, czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, węgierski, irlandzki, włoski, łotewski, litewski, maltański, portugalski, słowacki, słoweński i szwedzki (zob. specyfikacja zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 054-123613

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Oferenci, którzy do dnia 15.4.2019 nie prześlą powiadomienia o zamiarze uczestniczenia w sesji otwarcia ofert, automatycznie nie zostaną dopuszczeni do udziału w niej. W powiadomieniu należy podać nazwisko osoby uczestniczącej w sesji otwarcia ofert oraz część lub części, których powiadomienie dotyczy.

Powinno być:

Oferenci, którzy do dnia 16.4.2019 nie prześlą powiadomienia o zamiarze uczestniczenia w sesji otwarcia ofert, automatycznie nie zostaną dopuszczeni do udziału w niej. W powiadomieniu należy podać nazwisko osoby uczestniczącej w sesji otwarcia ofert oraz część lub części, których powiadomienie dotyczy.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 12/04/2019
Powinno być:
Data: 16/04/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: