Servicii - 137969-2017

12/04/2017    S72    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Ramnicu Valcea: Servicii de transport rutier specializat de pasageri

2017/S 072-137969

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Ramnicu Valcea
Strada General Praporgescu nr. 14
Punct(e) de contact: Municipiul Ramnicu Valcea
În atenția: Miftode Liviu
240182 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 250731016
E-mail: liviu.miftode@primariavl.ro
Fax: +40 250731843

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariavl.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Altele: administratie publica
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de delegare a gestiunii servicului de transport public local in municipiul Ramnicu Valcea.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Categoria de servicii nr. T-05.

Cod NUTS RO415

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Contract de servicii publice pentru efectuarea transportului public de calatori prin curse regulate in municipiul Ramnicu Valcea.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60130000

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
Operatorul va efectua curse regulate cu autobuze.
km de servicii publice de transport de călători: 2000000
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 11.4.2018
Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
Compensatiile se platesc la lei/km
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Efectuarea serviciului in municipiul Ramnicu Valcea in mod exclusiv
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
Procentajul alocat operatorului: 100(%) (restul se consideră a fi atribuit autorităţii competente)
III.1.4)Standarde sociale:
Lista de standarde solicitate (incluzând personalul în cauză, detaliile privind drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective): Nu este cazul
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
Specificaţii: Continuitatea serviciului
III.1.6)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Se vor completa ulterior.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.2.2)Cerinţe tehnice

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Se vor completa ulterior.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii
Descriere: Se vor completa ulterior.
Informaţiile şi legitimaţiile de călătorie: se vor completa ulterior
Punctualitatea şi fiabilitatea: se vor completa ulterior
Anularea serviciilor: se vor completa ulterior
Retribuţii şi sancţiuni: se vor completa ulterior
Stadiul de curăţenie a materialului rulant şi a echipamentelor gărilor: se vor completa ulterior
Evaluarea satisfacţiei clienţilor: se vor completa ulterior
Tratarea plângerilor: se vor completa ulterior
Asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă: se vor completa ulterior
Altele: se vor completa ulterior

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele şi adresa operatorului selectat

ETA SA
Strada Depozitelor nr. 5
240050 Ramnicu Valcea
România
E-mail: office@eta-bus.ro
Telefon: +40 350412490
Adresă Internet: www.eta-bus.ro
Fax: +40 350412491

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac

Tribunalul Valcea
Ramnicu Valcea
România

VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Se vor preciza ulterior.
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Ramnicu Valcea
240182 Ramnicu Valcea
România
E-mail: primaria@primariavl.ro

VI.3)Notificarea atribuirii:
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
7.4.2017