Bunuri - 138112-2017

12/04/2017    S72    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Galati: Antineoplazice

2017/S 072-138112

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei”
Str. Brailei nr. 177
În atenția: medic primar dr. Debita Mihaela; Tanase Adriana - birou achizitii
800578 Galati
România
Telefon: +40 0236317232
E-mail: achizitii@spitalulurgentagalati.ro
Fax: +40 0236317232

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.spitalulurgentagalati.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare-Program national oncologie.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Brailei nr. 177.

Cod NUTS RO224

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 597 262,25 și 39 400 586,64 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Lunar, functie de fondurile alocate;
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este:
Nr.lot. Denumire produs UM Val.max.c.s
1 Acidum clodronicum 300 mg/5 ml Fl 2,075.00
2 Acidum ibandronicum 6 mg/6 ml fl 12,096.40
3 Acidum zolendronicum 4 mg/5ml fl 17,504.00
4 Afliberceptum 100 mg fl 14,173.20
5 Afliberceptum 200 mg fl 28,046.70
6 Asparaginazum 10.000 ui fl 6,603.20
7 Asparaginazum 5.000 ui fl 5,951.00
8 Azacitidinum 100 mg fl 28,741.20
9 Bevacizumabum 100 mg fl 135,706.80
10 Bevacizumabum 400 mg fl 349,836.00
11 Bleomicynum sulfas 15.000 ui fl 1,984.60
12 Brentuximabum 50 mg fl 109,210.80
13 Calcii folinas 30 mg fl 1,448.00
14 Calcii folinas 100 mg fl 8,468.00
15 Carboplatinum 50 mg Fl 7,432.00
16 Carboplatinum 150 mg Fl 9,834.00
17 Carboplatinum 450 mg Fl 13,689.00
18 Cetuximabum 5 mg/ml fl 292,172.00
19 Cisplatinum 10 mg fl 3,448.00
20 Cisplatinum 50 mg fl 9,576.00
21 Cisplatinum 100 mg fl 14,092.00
22 Cladribinum 10 mg fl 26,187.80
23 Cyclophosfamidum 200 mg fl 11,760.00
24 Cytarabinum 100 mg fl 366.80
25 Cytarabinum 1g fl 989.20
26 Dacarbazinum 200 mg fl 7,573.00
27 Decitabinum 50 mg fl 98,730.80
28 Docetaxelum 20 mg fl 9,944.00
29 Docetaxelum 80 mg Fl 18,514.00
30 Docetaxelum 140 mg Fl 43,368.00
31 Docetaxelum 160 mg Fl 6,355.20
32 Doxorubicinum 10 mg fl 957.00
33 Doxorubicinum 20 mg fl 2,155.00
34 Doxorubicinum 50 mg Fl 8,618.00
35 Doxorubicinum 100 mg Fl 1,749.80
36 Doxorubicinum lipozomala (myocet) 50mg fl 38,908.60
37 Doxorubicinum lipozomala polietilenglicata (caelix) 20 mg fl 142,481.00
38 Epirubicinum 10 mg Fl 9,576.00
39 Epirubicinum 50 mg Fl 21,092.00
40 Epirubicinum 100 mg Fl 25,558.00
41 Etoposidum 100 mg Fl 3,734.00
42 Etoposidum 200 mg Fl 4,022.00
43 Filgrastinum 30 ui Fl 7,015.20
44 Filgrastinum 48 ui fl 4,924.00
45 Fludarabinum 10 mg cp 2,131.60
46 Fludarabinum 50 mg Fl 8,144.00
47 Fluororacilum 1000 mg fl 483.20
48 Fluororacilum 500 mg fl 596.00
49 Fluororacilum 250 mg fl 297.00
50 Gemcitabinum 1 g Fl 9,517.00
51 Gemcitabinum 2 g Fl 11,666.00
52 Gemcitabinum 200 mg Fl 5,168.00
53 Hidroxicarbamidum 500mg cp 272.00
54 Ifosfamidum 1 g Fl 7,660.80
55 Irinotecamum 100 mg Fl 25,606.00
56 Irinotecamum 300 mg Fl 310,902.00
57 Mesnum 400mg/4 ml Fl 620.00
58 Methotrexatum 1g fl 2,625.60
59 Methotrexatum 5g fl 6,164.00
60 Methotrexatum 2,5g cp 19.20
61 Methotrexatum 10 mg Fl 1,429.20
62 Methotrexatum 15 mg Fl 2,521.20
63 Methotrexatum 20 mg Fl 3,733.60
64 Mitoxantronum 20 mg Fl 18,994.80
65 Oxaliplatinum 50 mg Fl 23,160.00
66 Oxaliplatinum 100 mg Fl 29,624.00
67 Oxaliplatinum 200 mg Fl 14,899.00
68 Paclitaxelum 100 mg Fl 27,656.00
69 Paclitaxelum 260 mg Fl 85,004.00
70 Paclitaxelum 300 mg Fl 15,787.00
71 Paclitaxelum 30 mg Fl 13,020.00
72 Panitumumabum 400mg fl 124,661.40
73 Panitumumabum 100mg fl 30,569.20
74 Pemetrexedum 500 mg fl 149,838.00
75 Rituximabum 100 mg fl 92,977.00
76 Rituximabum 500 mg fl 277,975.80
77 Temsirolimusum 30 mg fl 124,673.60
78 Topotecamum 1mg Fl 1,618.00
79 Topotecamum 4mg Fl 14,176.00
80 Trabectidinum 1mg fl 29,194.52
81 Trabectidinum 0,25 mg fl 7,575.00
82 Trastuzumabum 150 mg Fl 171,067.20
83 Vinblastinum 10 mg fl 1,230.00
84 Vincristinum 1 mg Fl 5,298.00
85 Vinorelbinum 50 mg fl 54,472.00
86 Vinorelbinum 10 mg Fl 3,688.00.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie publica de medicamente pentru Programul National de Oncologie, conform Caiet de sarcini si anexa B
*Acordul cadru se va incheia de la data incetarii de drept a acordurilor cadru, incheiate anterior prezentei proceduri de atribuire.
**Prin exceptie fata de situatia de mai sus, partile pot conveni si incheierea acordului cadru la o alta data anticipata fata de termenul preconizat, in situatia in care necesitatile autoritatii contractante depasesc cantitatile estimate prin acordul cadru initial.
Indeplinirea conditiilor de mai sus, se va realiza cu respectarea dispozitiilor legale in privinta incetarii conventiilor intre parti reglementate de prevederile Noului Cod Civil.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatile minime si maxime sunt conform Caiet de sarcini si Anexa B.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 597 262,25 și 39 400 586,64 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 66 Denumire: Oxaliplatinum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=200
cantit.max.=4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 812 și 355 488 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 296.00 RON.
Lot nr: 67 Denumire: Oxaliplatinum 200mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max.=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 449,50 și 178 788 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 149.00 RON.
Lot nr: 68 Denumire: Paclitaxelum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=200
cantit.max.=4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 828 și 331 872 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 277.00 RON.
Lot nr: 69 Denumire: Paclitaxelum 260mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max.=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 42 502 și 1 020 048 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 850.00 RON.
Lot nr: 70 Denumire: Paclitaxelum 300mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max.=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 893,50 și 189 444 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 158.00 RON.
Lot nr: 71 Denumire: Paclitaxelum 30mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=200
cantit.max=4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 510 și 156 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 130.00 RON.
Lot nr: 72 Denumire: Panitumumabum 400mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=10
cantit.max=240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 62 330,70 și 1 495 936,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1247.00 RON.
Lot nr: 73 Denumire: Panitumumabum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=10
cantit.max=240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 284,60 și 366 830,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 306.00 RON.
Lot nr: 74 Denumire: Pemetrexedum 500mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 74 919 și 1 798 056 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1498.00 RON.
Lot nr: 75 Denumire: Rituximabum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 46 488,50 și 1 115 724 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 930.00 RON.
Lot nr: 76 Denumire: Rituximabum 500mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=30
cantit.max=720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 138 987,90 și 3 335 709,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2780.00 RON.
Lot nr: 77 Denumire: Temsirolimusum 30mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 62 336,80 și 1 496 083,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1247.00 RON.
Lot nr: 78 Denumire: Topotecamum 1mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=10
cantit.max=240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 809 și 19 416 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 16.00 RON.
Lot nr: 79 Denumire: Topotecamum 4mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=40
cantit.max=960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 088 și 170 112 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 142.00 RON.
Lot nr: 80 Denumire: Trabectidinum 1mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=2
cantit.max=48.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 597,26 și 350 334,24 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 292.00 RON.
Lot nr: 81 Denumire: Trabectidinum 0,25mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=2
cantit.max=48.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 787,50 și 90 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 76.00 RON.
Lot nr: 82 Denumire: Trastuzumabum 150mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=40
cantit.max=960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 85 533,60 și 2 052 806,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1711.00 RON.
Lot nr: 83 Denumire: Vinblastinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 615 și 14 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 84 Denumire: Vincristinum 1mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=100
cantit.max=2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 649 și 63 576 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 53.00 RON.
Lot nr: 85 Denumire: Vinorelbinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=200
cantit.max=4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 236 și 653 664 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 545.00 RON.
Lot nr: 86 Denumire: Vinorelbinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 844 și 44 256 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 37.00 RON.
Lot nr: 1 Denumire: Acidum clodronicum 300mg/5ml
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 037,50 și 24 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Acidum ibandronicum 6mg/6ml
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 20
cantit.max.= 480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 048,20 și 145 156,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 121.00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Acidum zolendronicum 4mg/5ml
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 752 și 210 048 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 175.00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Afliberceptum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 5
cantit.max.= 120.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 086,60 și 170 078,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 142.00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Afliberceptum 200mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 5
cantit.max.= 120.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 023,35 și 336 560,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 280.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Asparaginazum 10.000ui
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 301,60 și 79 238,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 66.00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Asparaginazum 5.000ui
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 975,50 și 71 412 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 60.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Azacitidinum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 370,60 și 344 894,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 287.00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Bevacizumabum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 60
cantit.max.= 1.440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 67 853,40 și 1 628 481,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1357.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Bevacizumabum 400mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 40
cantit.max.= 960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 174 918 și 4 198 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 3498.00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: Bleomicynum sulfas 15.000ui
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 992,30 și 23 815,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: Brentuximabum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 4
cantit.max.= 96.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 54 605,40 și 1 310 529,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1092.00 RON.
Lot nr: 13 Denumire: Calcii folinas 30mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 724 și 17 376 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 14 Denumire: Calcii folinas 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 200
cantit.max.= 4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 234 și 101 616 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 85.00 RON.
Lot nr: 15 Denumire: Carboplatinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 200
cantit.max.= 4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 716 și 89 184 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 74.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: Carboplatinum 150mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 917 și 118 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 98.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: Carboplatinum 450mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 844,50 și 164 268 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 137.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: Cetuximabum 5mg/ml
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 200
cantit.max.= 4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 146 086 și 3 506 064 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2922.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: Cisplatinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 200
cantit.max.= 4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 724 și 41 376 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 34.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: Cisplatinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 200
cantit.max.= 4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 788 și 114 912 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 96.00 RON.
Lot nr: 21 Denumire: Cisplatinum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 046 și 169 104 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 141.00 RON.
Lot nr: 22 Denumire: Cladribinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 093,90 și 314 253,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 262.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: Cyclophosfamidum 200mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 500
cantit.max.= 12.000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 880 și 141 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 118.00 RON.
Lot nr: 24 Denumire: Cytarabinum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 20
cantit.max.= 480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 183,40 și 4 401,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 25 Denumire: Cytarabinum 1g
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 494,60 și 11 870,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 26 Denumire: Dacarbazinum 200mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 786,50 și 90 876 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 76.00 RON.
Lot nr: 27 Denumire: Decitabinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 936,54 și 1 184 769,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 987.00 RON.
Lot nr: 28 Denumire: Docetaxelum 20mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 972 și 119 328 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 99.00 RON.
Lot nr: 29 Denumire: Docetaxelum 80mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 257 și 222 168 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 185.00 RON.
Lot nr: 30 Denumire: Docetaxelum 140mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 20
cantit.max.= 480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 684 și 520 416 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 434.00 RON.
Lot nr: 31 Denumire: Docetaxelum 160mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 20
cantit.max.= 480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 177,60 și 76 262,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 64.00 RON.
Lot nr: 32 Denumire: Doxorubicinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 478,50 și 11 484 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 33 Denumire: Doxorubicinum 20mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 077,50 și 25 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 34 Denumire: Doxorubicinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 309 și 103 416 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 86.00 RON.
Lot nr: 35 Denumire: Doxorubicinum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 874,90 și 20 997,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 36 Denumire: Doxorubicinum lipozomala (myocet) 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 10
cantit.max.= 240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 454,30 și 466 903,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 389.00 RON.
Lot nr: 37 Denumire: Doxorubicinum polietilenglicata (caelix) 20mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 50
cantit.max.= 1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 71 240,50 și 1 709 772 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1425.00 RON.
Lot nr: 38 Denumire: Epirubicinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 200
cantit.max.= 4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 788 și 114 912 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 96.00 RON.
Lot nr: 39 Denumire: Epirubicinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.= 100
cantit.max.= 2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 546 și 253 104 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 211.00 RON.
Lot nr: 40 Denumire: Epirubicinum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 779 și 306 696 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 256.00 RON.
Lot nr: 41 Denumire: Etoposidum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=100
cantit.max=2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 867 și 44 808 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 37.00 RON.
Lot nr: 42 Denumire: Etoposidum 200mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 011 și 48 264 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 43 Denumire: Filgrastinum 30ui
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=40
cantit.max=960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 507,60 și 84 182,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 70.00 RON.
Lot nr: 44 Denumire: Filgrastinum 48ui
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 462 și 59 088 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 49.00 RON.
Lot nr: 45 Denumire: Fludarabinum 10mg
1)Descriere succintă
Um=cp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 065,80 și 25 579,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 46 Denumire: Fludarabinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 072 și 97 728 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 81.00 RON.
Lot nr: 47 Denumire: Fluororacilum 1000mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 241,60 și 5 798,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 48 Denumire: Fluororacilum 500mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 298 și 7 152 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: Fluororacilum 250mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 148,50 și 3 564 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: Gemcitabinum 1g
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 758,50 și 114 204 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 95.00 RON.
Lot nr: 51 Denumire: Gemcitabinum 2g
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=50
cantit.max=1.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 833 și 139 992 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 117.00 RON.
Lot nr: 52 Denumire: Gemcitabinum 200mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=100
cantit.max=2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 584 și 62 016 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 52.00 RON.
Lot nr: 53 Denumire: Hidroxicarbamidum 500mg
1)Descriere succintă
Um=cp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=200
cantit.max=4.800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 136 și 3 264 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: Ifosfamidum 1g
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=40
cantit.max=960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 830,40 și 91 929,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 77.00 RON.
Lot nr: 55 Denumire: Irinotecamum 100mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=100
cantit.max=2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 803 și 307 272 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 256.00 RON.
Lot nr: 56 Denumire: Irinotecamum 300mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=300
cantit.max=7.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 155 451 și 3 730 824 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 3109.00 RON.
Lot nr: 57 Denumire: Mesnum 400mg/4ml
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=100
cantit.max=2.400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 310 și 7 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 58 Denumire: Methotrexatum 1g
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 312,80 și 31 507,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 26.00 RON.
Lot nr: 59 Denumire: Methotrexatum 5g
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=10
cantit.max=240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 082 și 73 968 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 62.00 RON.
Lot nr: 60 Denumire: Methotrexatum 2,5mg
1)Descriere succintă
Um=cp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=40
cantit.max=960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9,60 și 230,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 0.20 RON.
Lot nr: 61 Denumire: Methotrexatum 10mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 714,60 și 17 150,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 62 Denumire: Methotrexatum 15mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 260,60 și 30 254,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 63 Denumire: Methotrexatum 20mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 866,80 și 44 803,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 37.00 RON.
Lot nr: 64 Denumire: Mitoxantronum 20mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=20
cantit.max=480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 497,40 și 227 937,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 190.00 RON.
Lot nr: 65 Denumire: Oxaliplatinum 50mg
1)Descriere succintă
Um=fl.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.=300
cantit.max=7.200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 580 și 277 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 232.00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data
limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: conform art.36 din HG 395 / 2016:
— prin scrisoare de garantie bancara
— in numerar, prin depunere la casieria spitalului
— Virament bancar – prin ordin de plata cont RO18TREZ3065006XXX010832, Trezoreria Galati
— printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate de asigurari, societate bancara sau alta institutie financiara
acreditata.
De asemenea, conform a art.37 din HG 395 / 2016 autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul
pierzand astfel suma constituita. Dovada constituirii va fi atasata in SEAP pana la data limita de
depunere a ofertelor.
Cuantumul garantiei de participare/lot va fi 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract
subsecvent. Cuantumul Garantiei este conform Anexei B pentru fiecare lot in parte. Garantia de buna executie este 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent Modul de constituire a garantie de buna executie -
virament bancar, intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Modul de restituire a
garantiei de buna executie: la solicitarea furnizorului în maxim 14 zile de la data
intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si / sau de la plata facturii finale, daca autoritatea
contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Casa de Asigurari de Sanatate-fonduri destinate Programului National de Oncologie.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca, in una
dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.05.2016.
Documentele justificative mentionate mai sus pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor
si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;2. cazieruljudiciar al
operatorului si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce
au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator amis de ONRC/ actul
constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2,
art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.-alte documente edificatoare, dupa caz.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 alin.1 din Legea 98/2016.Aceasta cerinta va fi indeplinita de orice operator
economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractanta, precum si care participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de achizitie:
Dr.Debita Mihaela -Manager
Dr.Firescu Dorel- Director medical
Ec.Dobrea Valentina-Alina – Director financiar- contabil
As.Skowronski Mariana-Director ingrijiri
Ing.Tanase Adriana – presedinte comisie evaluare
Dr.Ivan Iuliana Constantina- membru comisie evaluare
Ec.Mihalea Manuela- membru comisie evaluare
Jr.Calin Viorel- membru comisie evaluare
Ing.Andrei Monica- membru comisie evaluare
Ref.Codreanu Aneta- membru de rezerva comisie evaluare
Jr.Bocaneala Alina – membru de rezerva comisie evaluare
Modalitate de demonstrare a indeplinirii cerintei: se va complata DUAE de catre operatorii paticipanti la procedura.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasament in urma finalizarii evaluarii ofertelor. a) pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator
economic
b) pentru persoane fizice romane: Autorizatie de functionare/altele echivalente;
c) persoane juridice/fizice staine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori
aparteneta din punct de vedere profesional respectiv sa detina aviz de la
Ministerul Sabatatii valabil la momentul prezentarii, privind autorizatia de
functionare a depozitului in conformitate cu Legea 95/2006,ART.704,alin.1
privind reforma in domeniul sanatatii,Titlul XVIII Medicamentul, cu
modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministerului sanatatii publice
nr.1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si
functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.Pentru operatorii straini, acestia pot depune documente echivalente
emise in tara de rezidenta.
Modalitate de demonstrare a indeplinirii cerintei: se va complata DUAE de catre operatorii paticipanti la procedura.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasament in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Operatorii economici vor face dovada implementarii unui sistem de
management al caliattii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent,
care sa permita atat prezentarea unui certificat emis de un organism de
certificare, cat si alte documente care probeaza in mod concludent
indeplinirea cerintei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va complata DUAE de catre operatorii paticipanti la
procedura.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati
pe locul I,II si III in clasament in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 059-110727 din 24.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 10.5.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art.137 alin 2, lit.b din HG 935/2016,completa obligatoriu formularul DUAE.
Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform art.6 -Notificare prealabila si art. 8- Termen de contestatie din legea nr.101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Biroul Achizitii al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Galati
Str. Brailei nr. 177
800578 Galati
România
E-mail: achizitii@spitalulurgentagalati.ro
Telefon: +40 236317232
Adresă Internet: www.spitalulurgentagalati.ro
Fax: +40 236317232

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.4.2017