Usługi - 138119-2018

29/03/2018    S62

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 062-138119

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 036-078565)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Not specified
Kod pocztowy: 00-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
E-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 222092463
Faks: +48 228100327
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu DK nr 17 na parametrach drogi ekspresowej

Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 036-078565

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/04/2018
Powinno być:
Data: 27/04/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/04/2018
Powinno być:
Data: 27/04/2018
VII.2)Inne dodatkowe informacje: